tisdag 23 januari 2018

Om ett recept för att återställa Sverige - Gästinlägg

Olle Ljungbeck är tillbaka med ännu ett gästinlägg. Hans förra hittar du här. Denna gång har han ett recept för att återställa ett förstört Sverige. Över till Olle:

Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering!

Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering skulle jag bl a genomföra följande.

1.  Första åtgärden skulle bli att utvisa 100 tusen invandrare/asylsökande första året. Dessa är i första hand alla de som straffats med fängelse eller de som är kriminella men ännu ej dömts. De skall utvisas efter avtjänat straff.

Övriga är sådana som ej hunnit åstadkomma några skador men som överraskats med vapen, sprängmedel eller andra "tillbehör" där avsikten är att skada.

Andra är sådana som brutit mot våra grundlagsfästa värderingar såsom att ej acceptera demokrati, jämlikhet mellan kvinnor och män.

Hatpredikanter som predikar terror eller antisemitism. Självklart också alla de som motsätter sig att flickor och pojkar själva väljer partner.

De som är för barn- och tvångsäktenskap liksom kvinnlig omskärelse. Men även familjer där föräldrarna inte aktivt hindrar sina barns kriminalitet.

2.  Tillsättning av en juristkommission som skall bedöma sjuklöverns regerings- och riksdagsledamöters landsförräderi och ansvar för de mord, våldtäkter, rån, misshandel av svenska medborgare, liksom förstörelsen av enskild och allmän egendom som invandrare/asylsökande gjort sig skyldiga till.

I kommissionen skall ingå högt meriterade och respekterade jurister från Sverige, Danmark, Australien, och Schweiz jämte medborgare från Sverige.

Befinnes de vara ansvariga skall en svensk domstol döma dem.

Egendom och ekonomiska tillgångar tillhörande regerings- och riksdagsledamöter från 2006 beläggs med kvarstad för att vid fällande dom utgå som skadestånd till svenska medborgare som drabbats av invandrarvåld.

3.  Demokrati. En genomgripande grundlagsutredning tillsätts omgående. Bl a skall den göra det omöjligt för regering och riksdag ensamma att besluta i riksövergripande frågor som t ex migrations-frågor. Tvingande regler om parlamentarism skall självklart med.

Folkomröstning skall vara ett naturligt inslag i politiska frågor. Utredningsordförande finns redan nämligen Anne-Marie Pålsson. Fd moderat riksdagsledamot som lämnade riksdagsuppdraget för avsaknaden av demokrati. Hon har bl a skrivit boken "Knapptryckarkompaniet".

I detta sammanhang bör nämnas hur Stefan Löfvén kränker demokratin genom att han har gjort en narr och clown till demokrati- och kulturminister. Hon - Alice Bah Khunke - tillsatte en pellejöns tidigare - som ordförande för något hon kallade en grundlagsutredning men där hon tydligt visar att hon inte vet vad demokrati är.

Hon påstås nu vilja bli vald till språkrör för MP och lär ha många av medlemmarna med sig!

Det senare visar med tydlighet att dessa inte är politiskt mogna att ha rösträtt. Att sedan Löfvén tillsatt denna människa till demokrati- och kulturminister stärker uppfattningen att han inte är demokrat men väl en obildad barbar.

Troligen är det därför han kommer så väl överens med dessa som mördar, våldtar, rånar etc hans eget folk.

4.  Statsförvaltningen. En genomgripande organisationsöversyn. Självskriven att leda denna är Inga-Britt Ahlenius. F d generaldirektör för riksrevisionsverket, fd bitr generlsekreterare i FN etc etc. Hon var på sin tid chef för riksrevisionsverket men för stark och duktig för Göran Persson varför vi därmed förlorade den i vår tid skickligaste "statstjänstemannen ".

Samtidigt bör minst ett 25-tal verkschefer avskedas. En av dessa är TV-chefen som inte kan avsättas av regeringen. Därför måste ordföranden för nämnda organ avskedas först, varefter en ny sådan kan utses som i sin tur utser tv-chef.

Min avsikt med detta är inte att få in någon som kan styras från regeringen utan en som har kvalifikationerna och integriteten för ett oberoende public service. En sådan var på sin tid radiochefen Olof Rydbeck.

5.  Försvaret. Redan då värnplikten togs bort skrev jag en artikel om denna dårskap för vilken jag alltigenom fått rätt. Det som nu pågår inom försvarsdepartetementet och försvarsutskottet är att en samling dilettanter som försvarsministern, riksdagsledamöterna Widman, Wallmark och Oscarsson m fl styrs av känslor och inte som de borde av realism - får påverka vårt framtida försvar. Inga försvarsallianser utom eventuellt med de fyra nordiska länderna.

Ett införande av allmän värnplikt skulle inte enbart stärka försvaret utan också begränsa ungdomskriminaliteten.

6.  Jordbruket. Självklart skall Sverige vara självförsörjande på baslivsmedel. Jag minns så väl hur min ekonomiprofessor i Lund 1960 betonade att Sverige var en av de främsta länderna att driva jordbruk i. Vi har den goda jorden, vattnet och klimatet. Trots detta köper vi stora delar av baslivsmedlen från utlandet.

Vi bygger köpcentrum på den bästa jordbruksmarken. Och gör vi inte det så lägger vi den i träda på order av EU. I samband med försvarsdebatten nämndes vikten av självförsörjning. Knappast något annat land kan överträffa oss i möjligheten att försörja oss själva. I dag klarar vi inte detta mer än någon vecka!

7.  Skolan. Skolan skall förstatligas. Inga religiösa skolor.

     Privata skolor ok men kraven måste vara stenhårda. Bort med hemspråksundervisningen. I annat fall ingen integration. Invandrare som vägrar skolgång och inte lärt sig språket inom tre år utvisas. Inga religiösa inslag i skolan vare sig kläder eller avvikelse från hur svenska barn undervisas och deltager i olika aktiviteter.

Ingen åtskillnad mellan flickor och pojkar i utövandet av olika aktiviteter.

8.  Högskolor och universitet. Samtliga högskolors kompetens bör utredas. För detta kan lämpligen utländsk expertis användas. T ex från USA, Ryssland, England och Tyskland. Sannolikt kommer då minst ett 15-tal högskolor att visa sig inte leva upp till de krav som måste ställas på denna form av läroanstalter.

Sannolikt har vi ett flertal individer som utbildats vid dessa läroanstalter, som nu har akademiska titlar som fil dr, docent och professor men som bär dem helt oförtjänt.

9.  Kulturen. Barnkulturen måste ges ökade resurser på bekostnad av vuxenkultur.

Sång, musik, teter måste få betydligt större vikt i skolorna. Inhemsk kultur måste gynnas. Firandet av traditioner i skolor eller i andra sammanhang får inte avgöras av rektorer/lärare/etc utan skall ske i demokratisk ordning med deltagande från föräldrar/medborgare.

Konstnärers verk får inte förändras utan medgivande av skaparen till verket. Sålunda får varken bibliotek, eller teatrar göra ändringar i böcker eller dramatiska verk utan medgivande av skaparen. Sådana alster där skaparen vägrar att ändra i sina böcker eller verk som inte anses vara i takt med tidsandan får inte förvägras plats i bibliotek eller i teatrars spelprogram.

10.  Sjukvården skall vara helt fri från religiösa eller kulturella inslag. Inga könsstympningar av vare sig flickor eller pojkar.

Den skall enbart utgå ifrån vetenskapliga och beprövade metoder.

Några som helst hänsyn får inte tas till kulturella eller religiösa krav. I omsorgen om äldre och funktionshindrade skall samma regler gälla.

11. Pension. För anställda i yrken med hög förslitning görs ingen höjning av pensionsåldern. "Fattigpensionärernas" pension höjs med 2000 kr per månad. Samma skatt för såväl pensionärer som anställda.

12. Medierna. Eftersom tidningspressen bildat symbios med statsmakten och ej längre kan kallas den tredje statsmakten bör allt statligt stöd slopas.

Det är inte rimligt att stödja medier med skattemedel som i stället för att värna sitt folk och de värderingar vi grundlagsfäst offrar detta till förmån för invandrade barbarer.

I dag framgår det tydligt att tidningar/press inte förmår eller vill hålla en klar rågång mot statsmakten.

Ett tydligt exempel på detta är att såväl regeringens/riksdagens som statsförvaltningens maktmissbruk får fortgå år efter år. Här om någonsin stämmer talesättet; "man biter inte den hand som föder en".

13. Klimatet. Jag delar inte majoritetens åsikt att det är människan som påverkar uppvärmningen av vår jord. Den som studerat det som finns utforskat om klimatets växlingar de senaste årmiljonerna kan inte göra detta.

Under dessa miljoner år har klimatet varierat mellan långa istider och kortare värmeperioder s k interglacialer. Så kommer att ske fortsättningsvis oavsett vad vi gör.

Att dagens naturliga klimatförändringar kan bli en katastrof för mänskligheten beror på överbefolkningen. Så länge människan funnits har klimatet växlat. Men då befolkningen var liten och inga statsgränser fanns kunde människorna röra sig fritt. När därför torka och andra klimatförändringar inträdde kunde det fåtal människor som fanns fritt röra sig till områden som var gynnsamma att leva och odla i.

Eftersom vi inte kan stoppa den nu pågående klimatförändringen måste vi inrikta oss på andra åtgärder. Självklart skall vi begränsa koldioxidutsläppen i framförallt tättbeyggda områden som storstäder etc. men det stoppar inte klimatväxlingarna.

Det viktigaste nu är att rädda våra vatten, åar, sjöar och hav. Om inte, kan vi inte förhindra en kommande katastrof.

I stället för att satsa billioner till ingen nytta på klimatet bör satsningar göras för att rena och förhindra föroreningar av våra vatten. Detta kräver trots allt så små insatser att av de sparade billionerna för klimatet behöver endast en bråkdel användas för att rena våra vatten.

Kostnaderna för detta behöver i mycket mindre omfattning drabba skattebetalarna utan kan i stället riktas till dem som förorenar. Flertalet företag skulle därmed inte belastas till ingen nytta som de görs i dag.

Enda vägen att förhindra en mänsklig tragedi är barnbegränsning. Att därför som nu ta emot invandrare från tredje världen kommer endast att öka jordens befolkning.

Självklart finns mycket mer att säga i en fråga som denna. Men eftersom jag med all säkerhet inte blir landets regeringschef så nöjer jag mig med ovanstående. Jag är emellertid övertygad att om en bli-vande regeringschef följer flertalet av mina förslag, så skulle hon/han bli mer i hågkommen som en skicklig ledare i förhållande till dagens, som inte endast förstör Sverige ekonomiskt utan framförallt har gjort vårt land till ett otryggt inferno där mord, våldtäkter, rån, förstörelse av enskild och allmän egendom blivit en normalitet. Men kanske framförallt där kvinnor/flickors otrygghet blivit värre än de någonsin varit.

Skaparen av detta helvete är Sveriges statsminister Stefan Löfvén! Som dessutom har fräckheten att kalla sig feminist när ordet sadist är en mer korrekt beskrivning.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
onsdag 17 januari 2018

Om en anmälan mot Stefan Löfvén - Gästinlägg

Den mångkunnige och provokative skribenten Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka. Denna gång med ännu en polisanmälan/anklagelsetext mot Stefan Löfvén. Han har skrivit en liknande text på Petterssons blogg i juli 2017 som du hittar här. Över till Olle:

Till polismyndigheten i...

Jag anmäler härmed statsminister Stefan Löfven som ansvarig för de mord, våldtäkter, rån etc samt förstörelse av materiell egendom till miljardvärden som utförts av de invandrare och asylsökanden som han utan hörande av medborgarna släppt in i landet.

Sveriges befolkning har aldrig tidigare utsatts för sådant enormt våld - innebärande mord, våldtäkter, rån och grovt sådant, liksom förstörelse av enskild och allmän egendom - som under Stefan Löfvens regeringsperiod 2014-18.

Detta beror på att han tillåtit en helt oreglerad och okontrollerad invandring. Genom att han inte begärt svenska folkets medgivande för denna invandring har han brutit mot Sveriges grundlag och är därför självklart den ytterst ansvarige. Vi vet nu att han gjort det av helt egoistiska skäl för att för yttervärlden framstå som en stor humanist. Att svenska folket fått betala hans hänsynslösa egoism berör honom inte det minsta. Så agerar psykopater.

För att lättare förstå att Stefan Löfven är ansvarig för de rubricerade brotten vill jag belysa detta med följande liknelse. "Tänk er en person som utan att fråga lägenhetsinnehavaren släpper in grova våldsmän i en annan familjs bostad. De grova våldsmännen reagerar på detta med att mörda och våldta flera av lägenhetsinnehavarens familj samt stjäla och förstöra hans egendom".

Detta kan mycket väl överföras på vad Stefan Löfven gjort med Sverige och svenska folket.

Han måste därför utan minsta tvivel anses vara ansvarig för den våldsutveckling som pågått sedan han blev regeringschef och alltjämt fortsätter därför att han inget gör för att stoppa terrorn.

Självklart borde han omgående göra slut på lidandet för Sveriges folk genom att utnyttja lagens strängaste straff - nämligen långa sådana och därefter utvisning. Detta skall givetvis gälla alla de utifrån kommande som inte lever efter svensk lag.

Medan jag skriver detta informerar man på TV om en nyutkommen rapport från Brå. Enligt denna sägs det att oron och otryggheten ökat starkt i vårt land, samtidigt som också brottsligheten gör det. Våldtäkterna har t ex fördubblats bara sedan 2014! Oron hos kvinnor och flickor har också ökat kraftigt under denna tid. Ett stort antal kvinnor/flickor vågar inte gå ut ensamma! Över 30 procent av svenska folket känner stark otrygghet. Går man specifikt till flickor så är den ännu högre.

Under 2017 förekom 300 skjutningar. 175 skjutvapen togs i beslag varav 25 automatvapen. 30 personer ihjälskjutna! Den radikala islamismen ökar.

Trots denna enorma brottslighet har två av de ledande politiska personerna inga förslag på hur terrorn skall brytas och Sverige åter bli det fredliga och trygga samhälle det var innan massinvandringen. I stället visar deras uttalande på en uppgivenhet och handlingsförlamning som skrämmer.

T ex "Ingen ska behöva vara rädd för skjutningar eller gängkriminalitet"; säger statsminister Stefan Löfven efter ett möte i regeringens säkerhetspolitiska råd. Ulf Fredriksson; "Den grova brottsligheten är här för att stanna".

Vi vet nu av erfarenhet att vad än Löfven lovar att åstadkomma så händer ingenting. Och Fredrikssons uttalande visar ju på att han gett upp redan innan han kommit till makten!

Den som följer medierna kan inte undgå att så gott som varje dag bli informerad om mord, skottlossning, misshandel, våldtäkter utförda av Stefan Löfvens skyddslingar.

Brutaliteten från de ensamkommande mot våra skolbarn och numera också i stor utsträckning lärarna har nått en sådan omfattning att de inte går att kontrollera med mindre än utvisning av alla dem som gör sig skyldiga till detta våld.

Denna dag kom Säpo med ännu en "överraskning" som när jag hörde den fick mig att bli övertygad om att man håller på att manipulera oss än mer än vi anat.

Säpo kommer nämligen att ge ut en handbok om "personlig säkerhet" för politikerna. Editionen skall till att börja med gå ut i 50 tusen exemplar!

Men! Kan detta vara sant. Mig veterligt har nästan ingen politiker mördats, våldtagits, rånats etc av de asylsökande barbarerna. Däremot har tusentals oskyldiga svenska medborgare som inte sysslat med politik mördats, våldtagits, rånats och ännu fler kommer säkerligen fortsättningsvis att utsättas för samma öde.

Jag kan inte förstå utgivningen av handboken som annat än en irrationell handling men i den meningen rationell för makthavarna för att sprida dimridåer om vilka som verkligen utsätts för terror.

För att dölja sina brott söker man nu skapa en situation där det ser ut som att politikerna är de hotade när det i verkligheten är folket som genom politikernas förbrytelser är på väg att mördas, våldtas, rånas etc i tiotusental.

Ett exempel på hur konstruerat förslaget är visar ju säpomannens utpekande av "vit makt" som det allvarliga hotet. Denna grupp går ofta under samlingsnamnet nynazism som t ex Nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Själv avskyr jag och har alltid avskytt nazismen. Men för den skull anser jag inte dessa grupper vara det allvarligaste hotet. Sannolikt understiger numerären sammantaget betydligt de islamister, jihadister, salafister och återvändande IS-anhängare som man på alla sätt daltar med från regeringens, polisens och myndigheternas sida.

Sen tycker jag nazisterna för det mesta bär sig tölpaktigt åt i vad de gör och därför inte kan vara särskilt klipska.

Felaktigt är påståendet om att dagens nazister utgör ett stort hot mot judarna. Antisemitismen finns i dag hos kanske 80 procent av invandrade nusliner som bekänner sig till islam och utgör helt klart det största hotet mot judarna i vårt land.

När därför säpo i ett sådant här sammanhang endast nämner Vit makt är deras avsikt med handboken en helt annan än vad som sägs.

Egentligen är det såväl ett hån som förakt man visar svenska folket och ett kryperi och servilitet som liknar slavens mot sin herre.

Hur kan man låta bli att nämna de inkommande/asylsökande som ett hot när det inte går en dag utan att någon svensk medborgare drabbas av dessa barbarers våld?

Löfvens såväl som Säpos ständiga påståenden att högerextrema krafter som Vit Makt och Nazister skulle vara ett allvarligare hot än de hundratusentals invandrade anhängarna till en fundamentalistisk och extrem islam, slår mot dem själv.

Det samhälle (Sverige) vi ser i dag och som är en skapelse av Löfven och sjuklövern liknar i mycket nazityskland på 30-talet. Liksom de ledande nazisterna lät pöbeln terrorisera den egna befolkningen låter nu Stefan Löfven med stöd av sjuklövern en invandrad lika våldsförhärligande pöbel som under nazisterna terrorisera, mörda, våldta, råna svenska medborgare i en omfattning som aldrig tidigare förekommit i vårt land.

Men denna spegelbild av nazismens terror som nu blivit verklighet i Sverige - och skapats av sjuklövern med Löfven i spetsen försöker man tysta genom skylla på nazister etc.

Visserligen en avskyvärd gruppering men som utgörande ett hot mot svenska medborgare närmast måste anses som tandlösa tigrar.

Självklart kommer jag inte att få någon respons på min mordansvarighetsanmälan utan åklagaren lämnar den utan åtgärd.

Men. En folkets dom även om den inte ger fängelse kan vara väl så betydelsefull - som från ett rättssystem som för länge sedan slutat att agera hur mycket än politikerna bryter mot såväl grundlagen som demokratin.

Därför föreslår jag alla er som delar ovanstående syn att till högsta domstolen, konstitutionsutskottet och Stefan Löfven maila er uppfattning om denne persons brottslighet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


måndag 15 januari 2018

Om ryssfobin i Sverige - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka med dagens andra inlägg. Det första hittar du här. Denna gång med ett inlägg som stämmer helt med min egen uppfattning. Ryssfobin i Sverige är en konsekvens av att Sverige är en lydstat åt den djupa staten (Khazarmaffian i USA) som just nu faller samman.

Ett gigantiskt bygge av lögner. Lika illa är det med Khazarmaffians bygge NATO som inte ens kan erkänna att det som händer i Libyen är en direkt följd av att man bombade landet tillbaka till medeltiden och plundrade namnet för petrodollarns skull. Läs vad Anders Fogh Rasmussen skriver här.

Han snärjer in sig i lögner. Hela NATO, ja hela västvärlden, tycks numera baseras på lögner och NATO är inte det NATO som jag arbetade i under många år längre.

Korruptionen och ryssfobin i Sverige innebär att Sverige missar tåget helt att vara med nu när den nya sidenvägen byggs av Kina och Ryssland. Västvärlden är dömd till undergång och det är helt självförvållat. Framtiden finns österut.

När USA och EU faller samman i inbördeskrig, och när petrodollarn krashar, kommer Sverige falla med husse. Så onödigt då vi hade chansen, men tåget går NU!! Kinakännaren Brage Norin skriver om Kina:

Kina drar iväg som en raket - succé, succé, succé, ...

Kinas handelsöverskott ökade fjärde månaden i sträck och passerade den magiska gränsen 50 miljarder dollar med råge i december 2017 (54,7). Marknaden chockades. Prognosen 37 miljarder dollar var en av marknadens mest misslyckade spådomar någonsin. Trots den enorma importen av olja - världens i särklass högsta - slutade handelsöverskottet under året 2017 på hisnande  423 miljarder dollar (nästan en halv "trillion" dollar). Handelsöverskottet gentemot USA blev "all time high" - 276 miljarder dollar.

År 2017 blev ett ovanligt gott år för världsekonomin, det bästa efter finanskrisen 2008. Den globala tillväxten slutade på 3,3% under året 2017. Tillväxtekonomierna i öster rusar vidare med mycket höga tillväxttal. 

Han skriver om USA och Sverige:

Det tar mycket lång tid för USA att hämta sig. Om två årtionden är USA ett land i Nordamerika som alla andra länder på hela den amerikanska kontinenten - från Kanada i norr till Argentina i söder.  

Ett nord- och sydamerikanskt frihandelsområde är givet. Oj vad den nya världen i fred är efterlängtad. 

Övergången blir mycket besvärlig. Ett nationellt trauma i Sverige är oundvikligt. 

Sanningen om finansfamiljen Wallenbergs engagemang för att bygga upp Europas största krigsarmé genom tiderna kommer att chockera oss. Sanningen om vems ärenden Hitler gick kommer att skaka hela den förljugna världen. 

Vad ska vi göra med CIA:s femtekolonn i vårt land? Stackars oss. Förräderiet mot Moder Svea var grymt. Att städa upp efter kvislingarna i Riksdagen är inte gjort i en handvändning.

Över till Olle:

Till Polismyndigheten.

Anmälan.

Jag anmäler härmed riksdagsledamöterna Mikael Oskarsson, Hans Wallmark och Allan Widman för medvetet spridande av desinformation om hot från främmande makt.

Att deras uttalanden är desinformation kan lätt konstateras därför att den helt saknar saklig grund och bevis för att Sverige skulle vara utsatt för hot.

Deras såväl muntliga som skriftliga uttalanden är dåligt underbyggda, intellektuellt undermåliga och tyder aldrig på att de äger verklig kunskap om sakernas förhållanden.

Deras syftemål syns i hög grad enbart gå ut på att skrämma medborgarna för att hot utgår från visst håll för att ansluta Sverige till den allians som de tydligt föredrar utan att därmed ha någon som helst säkerhet om en anslutning till denna skulle främja tryggheten för de svenska medborgarna.

Allt deras resonemang om det påstådda hotet vittnar om en intellektuell torftighet och en närmast demagogisk inställning till de eller den stat de riktar sin osakliga och är tydligt. Deras kritik grundas i stället helt på känslor och personliga sympatier för den stat/allians de tydligt visar sina sympatier för.

Detta är emellertid inte förenligt med att samtidigt sitta som medlem i ett utskott som hanterar rikets säkerhet.

------

För att påvisa de nämnda ledamöternas brist på såväl utredningskapacitet som helhetssyn bifogar jag nedanstående synpunkter som om jag haft tid, jag då kunnat ge en betydligt grundligare information om nämnda ledamöters ytterst ytliga kunskaper.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS. Som när värnplikten avskaffades var en av få som starkt ifrågasatte den tidens riksdagsledamöters intellektuella nivå. DS

En lögnaktighet som är jämförbar med demagogi.

I dag pågår det en lögnkampanj mot Ryssland från regeringen och sex avlöverpartierna som i sin brist på saklighet och logik närmast får anses vara demagogisk.

Det har från demagogernas sida aldrig funnits minsta intresse att närmare undersöka varför Ryssland skulle vara ett hot. Ej heller hur framtiden ser ut för Ryssland och utifrån ett sådant perspektiv göra en värdering om hot verkligen föreligger.

När EU för ett antal år sedan införde sanktioner mot Ryssland fanns det inga "rationella" orsaker till detta. Varken Ukraina eller något annat land hotades. "Annekteringen" av Krim var inte heller skäl för detta. Utan sanktionerna var ett led i USA.s och Natos maktspel och inget annat. Skulle USA behandlats på samma sätt som Ryssland skulle detta land ständigt befinna sig på svarta listan.

Som den lydige vasall EU är så böjde man sig för USA.s krav.

När nu sex av sjuklöverpartierna knappast finner ord tillräckligt skrämmande för att tala om för svenska folket vilket hot Ryssland utgör har detta också sin förklaring. Orsaken är i det här fallet inte heller "rationell". Grundorsaken till deras lögnaktighet är nämligen konsekvenserna av massinvandringen.

För var dag som går blir följderna av denna uppenbart alltmer katastrofal och samtliga partier i sjuklövern fasar för framtiden. Men tiger givetvis om detta.

Tills i går 21/12 då Magdalena Andersson inför det skräckscenario vi har framför oss äntligen talade klartext! Men kommer regeringen att agera?

Att inför det kommande valet sanningsenligt för medborgarna förklara situationens allvar skulle innebära ett misstroende mot de sju partierna som skulle få förkrossande följder i valet.

Att spela upp ett hot utifrån - som inte finns - när de inrikes problemen tornar upp sig på ett sätt för vilket man saknar lösning har regeringar använt sig av i alla tider.

Endast en dåre skulle inlåta sig i något utrikesäventyr när man sitter på ett guldägg som Putin gör. Och Putin är ingen dåre utan kanske den skarpaste statsmannen i världen i dag.

Vilka är då guldäggen?

JO! Inget annat land har såda enorma naturresurser som Ryssland. De består av av god jordbruksjord, skog, malmer, olja, gas etc.

Landet ligger på norra halvklotet vilket gör att det ur klimatsynpunkt inte kommer att drabbas tillnärmelsevis som södra halvklotets stater.

Med sina enorma arealer av god jordbruksjord kommer landet om några få år att vara Europas "kornbod", ja kanske världens. Man är redan på väg.

Kina och Ryssland storsatsar nu på kolossala projekt i asiatiska Ryssland. Allt detta leder till
"megainfrastrukturprojekt" som järn-/motorvägar, liksom jättelika gruvprojekt innefattande i stort sett alla slags malmer. I förlängningen följer en jättelik industrialiseringsvåg.

Utvecklingen av isbrytare kommer att leda till åtkomsten och nyttiggörandet av naturtillgångarna i den del av Ryssland som gränsar mot norra ishavet på ett sätt som få kunnat ana.

Redan nu kan vi ur ekonomisk statistik ana den enorma utvecklingskapacitet som finns.

Några siffror:

- Rysslands handelsöverskott ökade 50 % i oktober jämfört med samma månad i fjol.

- Perioden jan - okt blev överskottet 90 miljarder dollar jämfört med 70 året innan.

- Årets totala handelsöverskott rör sig strax över 100 miljarder dollar.

- Ett överskott som troligen kommer att skena de närmaste åren. Såväl Kinas som Rysslands ekonomier exploderar.

Den enorma ekonomiska expensionen i Asien där bl a Ryssland är vinnare till följd av sina enorma naturtillgångar gör också att Ryssland inte behöver Europa men Europa mer än väl behöver Ryssland.

Agerandet från EU såväl från Sverige mot Ryssland innebär inget annat än att dessa skjuter sig i båda fötterna. Som i sin tur kan leda till en recession, vilken kan bli den djupaste någonsin.

Att då hoppas på USA är som att vända sig till en utblottad f d miljardär.

Den besinningslösa demagogi som regeringen, försvarsutskottets ledamöter, S, M, L, KD, FP, C jämte ett antal riksdagsledamöter och överbefälhavaren m fl söker skrämma medborgarna med i sina lögner om Ryssland - som ett hot - har sannolikt aldrig tidigare förekommit. Inte ens under det kalla kriget eller under andra världskriget.

Och eftersom det inte finns minsta sanningshalt i påståendena måste orsaken att skrämma medborgarna på det mest demagogiska sätt vara en annan än att Ryssland skulle vara ett hot.

Aldrig minsta försök till en realistisk och saklig värdering hur framtiden ter sig för Ryssland.

Och utifrån en sådan granskning göra en bedömning om vi är hotade. Endast obevisade beskyllningar utan minsta bevis. Samma primitiva beteenden som med ubåtarna.

Det är skrämmande att höra företrädare för försvarsutskottet och försvarsberedningen som Oscarsson, Wiman och Wallmark göra uttalanden som helt saknar stringens, klarhet och skärpa i en så viktig fråga som om vi är hotade av ett annat land.

Att socialdemokraterna (som jag visserligen inte i dag har minsta förtroende för) ställer upp på detta är ju inget annat än ett sätt att få vara kvar vid makten.

Min uppfattning om en objektiv och sanningsenlig utredning, skulle definitivt göra slut på alla spekulationer att Ryssland är ett hot.

Istället borde EU och Sverige inleda förhandlingar med Ryssland på alla områden. Ett samarbete som nu kineserna sett vikten av.

Om inte, kommer Europa att bli en förlorare liksom Sverige.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Så långt Olle. Jag låter Brage Norin avsluta detta inlägg.

OM MAN HAR SJUK HUMOR ÄR USA:s POLITIK DJÄVLIGT UNDERHÅLLANDE.

Inget land kan skaffa sig kärnvapen utan att kunna höganrika uran. Iran låganrikar uran för sina egna behov vilket även Saudiarabien är fast besluten att göra i framtiden. Allt sker under noga kontrollerade former och inspektioner sker regelbundet enligt internationella överenskommelser.

Alla vet att Nordkorea inte anrikar uran. Av denna enkla anledning kan inte landet tillverka några kärnvapen. Varför har ingen hört talas om att Nordkorea anrikar uran? Har CIA glömt att anklaga landet för att anrika uran? Nej - CIA hade redan tidigt fastnat i en egen fälla.

Om de anklagat Nordkorea för att anrika uran hade IAEA naturligtvis tvingats utreda saken. CIA hade under många år full kontroll över landet och ville inte dra in IAEA som naturligtvis skulle konstatera faktum - att ingen anrikning av uran ägde rum i Nordkorea.

Huvuduppgiften för CIA:s femtekolonn i Nordkorea var att hota alla sina grannar i Sydostasien med kärnvapen. Sådana skräckinjagande hot skulle minsann tvinga alla länder i Sydostasien att skyndsamt begära amerikanskt skydd. Offensiva THAAD-missilsystem måste placeras ut runt hela Kina - förlåt - jag menar Nordkorea. Hela den synnerligen genomskinliga CIA-planen hade aldrig kunnat genomföras om IAEA konstaterat att ingen anrikning förekom.

Irans låganrikning har stötts och blötts dygnet runt i åratal. CIA har aldrig missat något tillfälle att anklaga Iran för
att även höganrika uran med syfte att tillverka kärnvapen. Alla IAEA:s inspektioner har slutet i samma slutsats.

Iran uppfyller alla internationella krav. Iran kan därför inte tillverka kärnvapen - punkt slut. USA kunde inte ljuga vidare.

Nå - varifrån kom då de kärnvapen som sprängdes i Nordkorea när landet var i CIA:s händer? Var det Kina eller Ryssland som smugglade in kärnvapen till landet? Var det kanske Grönland eller Island? Kan någon gissa???

Är det någon som kan föreställa sig hur spyless Kina var på de ständiga kärnvapenhoten från Nordkorea. Jag kan garantera att ingen operation har planerats noggrannare i Kinas historia än att bli kvitt CIA:s drägg från Nordkorea.

Att operationen lyckades måste ha varit en av den kinesiska säkerhetstjänstens största framgångar någonsin. Även den ryska säkerhetstjänsten var djupt inblandad i den känsliga operationen. Hela världen kan nu andas ut. Hoten har upphört. Tack Xi Jinping och tack Putin för ert briljanta fredsarbete. Hela den sanna världen gläds.

Efter att CIA:s drägg i Nordkorea eliminerats under hösten 2017 upphörde plötsligt de dagliga hoten från Nordkorea om kärnvapenattacker mot grannländerna i Asien. Alla tok i CIA fick stora hispan. De lönnmördade Kim Jong Uns halvbror och försökte även döda hans son i Peking. Där blev det stopp.

Hela CIA:s agentnät i Nordkorea är nu avslöjat. Varenda en är infångad - utom några som hann fly i tid. Det diplomatiska efterspelet har kommit igång bakom lykta dörrar. Trots den diplomatiska försiktigheten förstår allmänheten vad som hänt. Kommer Trump någonsin mera att kunna visa upp sig i Asien?

ETT JÄTTEPROBLEM.
Massor av ledande politiker och diplomater och alla säkerhetstjänster i hela Asien vet vad som har hänt. CIA blev jättesur och satte in Dennis Rodman som hävdar att han vet vad Kim Jong Un önskar sig mera än allt annat i denna värld. Alla vet att Rodman är gay.

Alla förstår att Rodmans uppdrag var att förnedra Kim Jong Un. Men CIA har inte längre kontroll över massmedia i Nordkorea. Nyheten når inte ut. Ryska experter bygger nu ut Internet i Nordkorea och all CIA-propaganda stoppas effektivt. CIA:s försök att förnedra Kim Jong Un når bara ut i den förljugna världen.

USA:s KATASTROF I SYDOSTASIEN ÄR EN POLITISK VÄTEBOMB I JÄTTEFORMAT.
Nord- och Sydkorea marscherar in tillsammans vid Vinterolympiaden som snart drar igång i Sydkorea. Detta är en fruktansvärd chock för CIA. Hela världen kommer att hisna. Alla i hela Asien får snart veta att hoten från Nordkorea var beställda av CIA.

Alla får snart veta att de kärnvapen som exploderade i Nordkorea var amerikanska kärnvapen. Alla får snart veta att missiltesterna var ett verk av CIA. Hela världen börjar snart förstå. Ingen politisk katastrof kan mäta sig med denna. (Den sista missiltesten var något helt annat. Landet var då rensat från CIA:s agenter. Testet var en äkta varning tlll USA).

USA:s KATASTROF I MELLANÖSTERN ÄR EN ANNAN POLITISK VÄTEBOMB I JÄTTEFORMAT.
Snart vet hela världen att slaktararmén ISIS var ett verk av CIA/Mossad. Hela Mellanöstern är i omvandling. Det jäser i arabvärlden. Snart är det bara Aftonbladets läsare som ingenting förstår. När ska alla dollarköpta journalister vakna upp och fatta att sanningen hinner ikapp dem? Tänker någon be om förlåtelse innan imperiet i väst faller? Börjar de känna av stress?

USA:s KATASTROF I AFRIKA ÄR EN TREDJE POLITISK VÄTEBOMB I JÄTTEFORMAT.
Ingen i den förljugna världen fattar hur djupt Trumps uttalande om Afrikas rövhålsländer har skadat USA:s anseende i Afrika. Många i väst ler åt Trumps ordval - men det gör inte folken i Afrika. Inget politiskt uttalande någonsin har skadat ett lands anseende så illa som Trumps ord. Det spelar ingen som helst roll hur Trump formulerade sig exakt. Själva ordet räcker. Alla vet vad han menar. Ordet tog mycket ont i Afrikas själ.

Väst fattar inte.
Från barnaåren ha vi hört orden blågom, turk på burk, negerjobb, din djävla hottentott, din förbannade kamelryttare - listan på förnedrande uttalanden är utan slut. Vi rår inte för det - men vi har präglats från barnaåren in i djupa fördomar. Det är därför många drar på munnen åt Trumps ordval. En afrikan blir däremot rasande över ordvalet. Trump fattar inte vilken skada han har åstadkommit. Han är helt okänslig för världen utanför hans autistiska bubbla. Hans enastående klumpighet skadar det amerikanska krigarimperiet fruktansvärt.

USA:s KATASTROF I FN ÄR EN FJÄRDE POLITISK VÄTEBOMB I JÄTTEFORMAT.
Jerusalemfrågan är det värsta av alla tänkbara misstag. Endast tre länder i världen röstade med USA/Israel. Fyra små öar med sammanlagt drygt Umeås befolkning röstade också för Trumps förslag. Att räkna dessa nästan obefolkade öar som fyra länder är formellt korrekt - men detta är mycket vilseledande. Den nakna sanningen är att det var tre verkliga länder som stödde USA:s förslag - trots öppna amerikanska ekonomiska hot. Dessa länder representerar mindre än en halv promille av världens befolkning. Katastrofen för Trumps diplomatiska utspel var sanslös.

HUR LÄNGE KAN USA ÖVERLEVA?
Öst formligen exploderar ekonomiskt. Handelsöverskotten i både Kina och Ryssland är astronomiska. Bergskedjor av guld lagras i både Kina och Ryssland. USA "imploderar" ekonomiskt - sugs ihop med en smäll. USA:s skuld rusar upp genom molnen.

Bara under Trumps första år vid makten ökade USA:s nationella skuld med svindlande 700 miljarder dollar. USA skakar i sina grundvalar. Alla läskunniga ekonomer väntar spänt. Folket i USA är helt omedvetna om hur nära den amerikanska konkursen är. Den normala EU-medborgaren vet heller ingenting - men det är oro i luften. Folk känner på sig att orostider väntar.

JAG FÖRSTÅR INTE VARFÖR JAG SER VAD NÄSTAN INGEN ANNAN SER.
Drömmer jag? Har något allvarligt inträffat i min hjärna? Jag tvekar inte en sekund - jag är fullt frisk. Den nakna sanningen är att miljoner ser samma skeende som jag ser - men nästan alla gömmer sig i tystnaden. Det är vår kollektiva rädsla som gör att sanningen inte når ut i den förljugna världen.

Brage Norin - Skogså Tankesmedja.


Om ett meddelande till folket - Gästinlägg

Katerina Janouch ställer frågan i denna artikel ”Vart ska vi svenskar ta vägen, när Sverige inte längre är tryggt?” Det är en mycket bra fråga! En annan bra fråga är varför folk fortsätter att rösta på de partier som krossar Sverige?

Nu delar jag inte Olles uppfattning om SD som landets räddning, utan jag anser att SD finns enbart för att vara kontrollerad opposition i riksdagen som jag skrev här. Är det så att jag har fel om detta så är SD ändå inte regeringsdugliga på grund av avsaknad av kompetens (människor med systemkunskap) att bemanna alla stolar. Något jag skrev om redan sommaren 2015 här.

Givet att inget annat parti vill samarbeta med SD så är läget något hopplöst. Det finns inte ett enda parti i riksdagen som tar avstånd från globalismen, utan alla omfamnar den, vilket gör läget än mer hopplöst! Sverige har inget nationalistiskt seriöst parti!!

Idag vänder sig i alla fall min återkommande gästkrönikör Olle Ljungbeck, 85 år, till Svensson direkt med några saker att fundera på. Över till Olle:

Svensson!

De förbrytare som förstört ditt land och också därmed din och svenska folkets välfärd och trygghet tänker ställa upp i årets val!

Aldrig någon gång tidigare i Sveriges historia har regering och riksdag (sjuklöverns politiker) förbrutit sig mot folket som de nämnda.

Tänker Du verkligen i årets val ge din röst till politiker i partier från S, M, C, L, KD, MP och V som håller på att rasera allt det som tidiga politiker gjorde till ett välfärdsland och därtill ett av tryggaste.

Det går inte en dag utan att individer, som dessa sju partier släppt in i landet, begår mord, våldtäkter, rån, grovt våld men också förstör privat och allmän egendom för tiotals miljarder årligen.

Dina barn och framförallt dina döttrar men också varje kvinna i vårt land är nu hotad till liv och lem. De som i huvudsak står för våldet är de individer som de sju nämnda partiernas politiker släppt in i landet utan någon som helst kontroll. Vad vi tyckte och tycker bryr de sig inte om.

Det finns i dag nästan ingen plats i vårt land där Du kan känna dig trygg från att inte bli utsatt för någon form av våld från de individer som släpptes in i landet i hundratusental efter 2006.

Från att brottsligheten i vårt land varit bland den lägsta i världen har den under de drygt tio senaste åren blivit bland den högsta.

Och detta står invandrarna för.

Ingen kan förneka att de ansvariga för denna rasering av vårt land är sjuklövens politiker. I stället för att känna skam och lova  svenska folket att de skall göra allt för att utvisa alla dem som gjort sig skyldiga till brott låtsas de inte om sin enorma skuld utan tänker kandidera för ytterligare en period.

Jag vill därför fråga dig Svensson. Skulle Du om politikerna när de går till val, lovade dig att de skall rasera landet  om de kommer till makten ändå rösta på dem? Självklart skulle Du inte göra det för då skulle Du vara mentalsjuk.

Men de sju partier jag nämnt här kommer att föra samma politik som nu om någon av allianserna får majoritet och då kommer de att förstöra Sverige. Självklart säger de inte detta till dig och övriga väljare för då skulle alla de som har någon självbevarelsedrift rösta på Sverigedemokraterna och inte på de partier som vill ödelägga Sverige och våldföra sig på folket.

Varför vet jag att de inte kommer att ändra sin politik? Jo därför att de efter 2015 haft alla möjligheter att ändra den men inte gjort det.

Men säger Du; "de har ju i ord sagt att de vill minska invandringen etc. Ja med ord har de uttryckt detta, men har de någon gång visat vilja att låta orden följas av handling? Nej!

Skall vi få slut på våldsorgierna som mord, våldtäkter, rån, förstörelse av enskild och allmän egendom räcker det inte med läpparnas bekännelse.

Skulle de haft någon trovärdighet så att vi kunnat lita på dem, skulle de givetvis redan tidigare förlängt fängelsestraffen och efter avtjänat straff utvisat dem för inte endast de ovan nämnda brotten utan för alla där straffet är fängelse.

I stället klemar man med dem och utvisar inte ens sådana där lagen redan i dag ger möjlighet till detta.

Du måste inse och förstå att dessa politiker som utan att lyssna på oss (folket) och därför genom en oreglerad invandring skapat en situation där ingen svensk i dag kan gå trygg, är skurkar som saknar hederlighet och allra minst omtanke om kvinnors och flickors rätt till den trygghet, som varit kännetecknande för vårt land.

I dag finns det massor av exempel där många av dessa invandrade förbrytare går fria eller får mildare domar än vad en svensk får för ett likartat brott!

Det mest skrämmande för framtiden är att den politik de sju partierna för när det gäller invandrarbrottsligheten är här för att stanna. Denna senare har sin grund i klansamhället och kan inte utrotas med mindre än att klansamhällena slås sönder och de som inte finner sig i detta utvisas. Redan i dag kan vi se att när det gäller de invandrare som kommer från de muslimska länderna går brottsligheten i arv i generationer.

DÄRFÖR FINNS ENDAST EN VÄG ATT GÅ OM VI VILL FÅ ETT
TRYGGT LAND ATT LEVA I IGEN. LÅNGA FÄNGELSSTRAFF OCH
DÄREFTER UTVISNING.

Om inte SVENSSON, kommer du att få uppleva - om inte din egen hustru, dotter, syster - att någon närstående sådan mördas, våldtas etc.

Du har själv avgörandet genom den valsedel du väljer.

Ett är säkert. Väljer Du någon politiker i sjuklövern som medverkat till de senaste årens invandring och som inneburit och kommer att innebära än större katastrofer, har Du valt förbrytare att styra Sverige de kommande fyra åren. När Du då insett att Du valde fel är det sannolikt försent att ångra dig. Och du har då ingen annan än dig själv att skylla på.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS I går meddelade Sveriges högste polischef att man tappat kontrollen över de kriminella ungdomsgängen! DS

Så långt Olle. Det kan vara bra att påminna oss om att denna mardröm är över 10 år nu. Denna video är från 2008! Då var det en ökning på 900% i brott. Vad är det idag?

Vad denna video bevisar är dock att Svensson är fast i sitt självskadebeteende, fast besluten att vara politiskt korrekt och rösta "rätt". Samma destruktiva politiker återkommer val efter val. Det är viktigare att få känna sig god än att värna sitt land och sina barns framtid tycker Svensson.
söndag 14 januari 2018

Om mänsklighetens största massmördare - Gästinlägg

Brage Norin - Skogså Tankesmedja med en viktig historisk text. En fristående fortsättning på mitt förra inlägg om Khazarmaffian (som styr USA) som du hittar här.

Just andra världskriget är omgärdat med sådana enorma mängder av lögner att denna text är otroligt viktig. Kunskap om vilka som håller i ondskan i världen och finansierar alla krig är oerhört viktig kunskap i vår förljugna värld. Över till Brage:

UNDER SOMMAREN 1962 ANORDNADES EN "SCHUTZEN-FEST" PÅ EN JÄRNVÄGSSTATION I HAMBURG. JAG HADE LIFTAT FRÅN NORRA SVERIGE ÄNDA NER TILL NORRA TYSKLAND. JAG RÅKADE VAR MED PÅ FESTEN. JAG FICK FRÅGAN - "LIEBEN SIE DEN FUHRER"? JAG SVARADE ATT JAG INTE GILLADE FUHRERN. "VAR KOMMER DU IFRÅN" - VAR NÄSTA FRÅGA. FRÅN SVERIGE SVARADE JAG. DÅ BRAKADE HELVETET LÖS. EN UNG KVINNA VRÅLADE I URSINNE:

"ALLE SWEDEN SIND SCHWEINEHUNDE - SIE HABEN GELD AN DEM KRIEG VERDIENT".

(Översatt: Alla svenskar är svin - ni har tjänat pengar på kriget). Det blev lynchstämning. Poliser kom snabbt på plats. En äldre tysk man sa åt polisen att jag inte hade gjort någonting - "Der Schwede hat nichts getan". Polisen skyddade mig och körde ut mig till en tillfartsväg norrut mot Autobahn. Därifrån liftade jag först till Danmark och sedan vidare till Sverige. Jag glömmer aldrig någonsin kvinnans skrik. Jag anade inte i min ungdom hur rätt hon hade.

Den välkända amerikanska  författaren Charles Higham startade ett omfattande detektivarbete om andra världskriget 1978. Han lyckades efter några års arbete lyfta hemligstämpeln på flera historiska dokument. Han fick läsa information som chockade honom.

För första gången började helt okända sanningar om andra världskriget komma fram. Dessa sanningar kommer snart att vända upp och ner på historieskrivningen. Det verkar som om Highams bok "The Untold Story"var före sin tid. Det är tack vare nätet som bokens innehåll har kommit ut i världen.

USA:s handel med "fienden".
Den 13:e december 1941 undertecknade president Roosevelt ett dekret "Trading with the Enemy Act" - där det beslutades att tillstånd för handel med Tyskland kunde beviljas av finansministern. De känsliga frågorna om "handel med fienden" delegerades (!) av presidenten. Detta överraskade Higham. Efter år av grävande journalistiskt arbete avslöjades en sanning som nu börjar skaka världen.

Krig  handlar om pengar och världsherravälde. Detta vet nästan alla. Men knappast någon vet att det andra världskriget skapade astronomiska vinster för finanseliten i hela Västvärlden. Det var i själva verket de stora inflytelserika bankerna och företagen i USA och Europa som lade upp planerna för det andra världskriget. Hitler fångade deras intresse. Hans glödande agitation skulle kunna tända den eld som möjliggjorde ett nytt storkrig. Syftet med det massiva stödet till Hitlertyskland var att skapa en krigsmakt som hade kapacitet att utmana Sovjetunionen.

HUVUDSYFTET var att både Tyskland och Ryssland skulle kriga varandra till döds. Detta skulle öppna upp portarna för det amerikanska århundradet på vid gavel. Det var med andra ord ett krig med ett klassiskt recept  Wall Streets finanselit och den amerikanska krigsmakten höll i trådarna för kriget.

Hitler var helt beroende av storfinansen. Tyskland behövde bränsle. Egen olja saknades. Stora insatser gjordes för att klara tillverkning av syntetiskt bränsle från kol. Tyskland behövde gummi - syntetiskt gummi var enda alternativet. Tyskland behövde kullager. Svenska Kullagerfabriken SKF stod för cirka 80 procent av världsproduktionen av kullager.

Hela 60 procent gick till Nazityskland. SKF byggde en ny stor kullagerfabrik i Schweinfurt för att förse nazisternas väldiga krigsmaskin. Finansfamiljen Wallenberg höll i trådarna för detta jätteprojekt. Allt som rullar - motorcyklar, bilar, lastbilar, tanks - behöver kullager. Naziarmén behövde enorma mängder kullager. Den svenska finansfamiljen (med judiska rötter) var en av Hitlertysklands största europeiska finansiärer.

Att tro att Hitlers "brunskjortor" skulle klara av detta är naiva fantasier. Det var finanseliten i väst - däribland flera världskända judiska bankirer - som byggde upp Hitlertyskland. Familjen Wallenberg bara en av dem. Jacob Wallenbergs bank "Stockholms Enskilda Bank" hade stora affärer med Hitlers Reichsbank. I själva verket var familjen Wallenbergs imperium en av Hitlertysklands viktigaste allierade i Europa. Bofors försåg nazisterna med betydande delar av stål och vapen under nästan hela kriget. Även den svenska staten var ansvarig.

Den svenska järnmalmsexporten till Tyskland var igång ända fram till att den tyska krigslyckan vände. Gruvorna i Kiruna hotades till slut att bombas av engelsmännen. Vem satt mellan Hitler och Göring vid olympiaden i Berlin - det var Gustav Adolf. Detta var inte ödets ironi. Även det svenska kungahuset var anhängare av nazisterna. Gustav V var en stor beundrare av Hitler.

Familjen Rockefeller som ägde Chase National Bank (senare Chase Manhattan) var världens största finansmagnat vid andra världskrigets utbrott. Hör och häpna - Rockefellers imperium försåg nazisternas med en stor del av landets bergskedjor av krigsmaterial. Många stora USA-företag etablerade hemliga affärer med nazisterna. Ford Company var bara en i raden. Företaget exporterade massor av fordon och lastbilar till Tyskland även efter den tyska ockupationen av Frankrike.

Hela den giriga finanseliten i väst var djupt inblandade i uppbygget av den största krigsmaskin som Europa skådat. Det andra världskrig skulle garanterat ge astronomiska vinster - och samtidigt - förhoppningsvis sänka både Sovjetunionen och Tyskland i graven. Det var den hemliga agendan. Detta är den hela och den nakna sanningen inför Gud.

Men precis som så många gånger förr gick inte allt enligt planerna. Trots att tre fjärdedelar av alla tyska divisioner sattes in i operation Barbarossa i östfronten, utvecklades kriget inte enligt planerna. Kriget frös fast. Efter Sovjetunionens seger över von Paulus armé i Stalingrad vände krigsutvecklingen. En seger för Sovjetunionen började bli uppenbar. USA tvingades gå in i kriget. Nu skulle västra Europa räddas undan de fasansfulla nazisterna. USA skulle befria västra Europa. Kriget gick in i en helt ny fas. Alla nazistiska femtekolonner i Europa hisnade.

Flera höga tyska generaler började ana att Tyskland gått i fällan, men alla fredsförsök med USA var förgäves. Tyskland måste krossas i smulor. Alla tyska fredsförslag avvisades. Det tyska folket tvingades först att acceptera Hitler - han kuppades nämligen in av den amerikanska finanseliten. Kriget planerades väl av USA och deras medlöpare i Europa. Därefter väntade slakten. Inget terrordåd i mänsklighetens historia kan mäta sig med andra världskriget.

Kriget gjorde Sovjetunionen och USA till supermakter. Detta blev början till det kalla krigets epok. Det var då vi klistrade upp affischer "En Svensk Tiger" över hela Sveriges territorium. Vi skulle alla vara tysta. Den enda landsförrädare som det kalla kriget lyckades fånga i Sverige var Enbom. Han var mycket nöjd med att dömas för landsförräderi. Han fick sitt erkännande som mästerspion. Vilken skam för det svenska rättsväsendet.

RAOL WALLENBERGS TRAGEDI.
Familjen Wallenberg måste till varje pris förhindra att deras omfattande affärer med Hitlertyskland skulle komma till allmänhetens kännedom. En "outsider" inom finansfamiljen - Raol Wallenberg - utsågs till den som skulle rädda familjens heder. De vita bussarna i Röda Korsets regi blev hans uppdrag. Det var ett ytterst livsfarligt uppdrag - han var jude.

Det slutade som väntat med hans död. Finansfamiljen Wallenberg kallades till Washington för förhör. Den svenska regeringen trodde att finansfamiljens öde var beseglat - men ack vad de misstog sig. Många ledande finansfamiljer i USA var lika djupt inblandade i Hitlertysklands uppbyggnad som finansimperiet Wallenberg. Raol Wallenberg räddade finansfamiljens heder. men hans ande spökar än idag.

I DAG ÄR WALL STREETS "BANKSTERS" FORTFARANDE MÄNSKLIGHETENS STÖRSTA MASSMÖRDARE.

USA:s ekonomi är en ren krigsekonomi. Det är krigen som ger de astronomiska inkomsterna. "Det militärindustriella komplexet" i USA är världens största krigsvampyr. Efter andra världskriget har det amerikanska imperiet krigat oupphörligt. Blodet har runnit ur många miljoner människor i världen.

Enligt Johan Galtungs fredsinstitut har över 23 miljoner människor dödats av den amerikanska mördarmaskinen efter det andra världskriget slut (läs här). Ingen vågar ifrågasätta dessa uppgifter. Det är nämligen den nakna sanningen. Krigarimperiets anhängare finns överallt i den s k "fria världen". Sverige är fortfarande intimt förbunden med det amerikanska mördarimperiet. Massor av politiker i Sverige agerar öppet för en svensk NATO-anslutning. Kvislingarna ett fast grepp om Sverige.

Det tyska unga kvinnan som skrek - "Alla svenskar är svin. Ni har tjänat pengar på kriget" - hade bara delvis rätt. Alla svenskar var inte svin. Det var bara en liten minoritet av svenskarna som var svin. De satt i ledande ställningar i svenskt näringsliv. Dessa svin har fortfarande makten i Sverige. Sverige har ännu inte klippt av navelsträngen med finansfamiljen Wallenberg. Krigsindustrin binder fortfarande ihop Moder Svea med finansfamiljen.

Sverige är inget neutralt land. De som verkade för att svenskt stridsflyg skulle användas i NATO:s anfall mot Libyen är äkta krigsförbrytare inför Gud. Landet blev en slaktplats. Vi ställde upp med svensk militär även i Afghanistan. Nu rymmer alla som samarbetade med väst.

Många som inte vågar stanna kvar strömmar in till Sverige. Sverige har kuppats in i NATO. Riksdagens valda ledamöter har förrått vårt neutrala land - Moder Svea - men de svenska landsförrädarnas tid är snart ute. USA faller nämligen inom något enstaka år utför det finansiella stupet.

Hjärntvätten har gjort oss blinda. Vi ser inte de historiska skeenden som nu snabbt förändrar världen. Vi vandrar fram som enögda cykloper som dessutom har drabbats av starr. Vi är offer för "Geobbels propagandamaskin" fast den har bytt namn. Samma finanselit som styrt vårt land under hela efterkrigstiden kontrollerar än idag våra massmedia. Jag längtar efter Mordors rikes fall.

Jag längtar efter att säga förlåt till kvinnan som skrek "Alle Sweden sind Sweinehunde" - men jag finner henne inte.

Brage Norin - Skogså Tankesmedja

Läs mer om hur Wall Street finansierade Hitler här.

Avslutningsvis, har du inte sett filmen "Hellstorm" (eller läst boken) gör det!

Läs också denna artikel av den judiske hedersmannen Henry Makow om hur senare tiders världshistoria har skapats av ONDA krafter som agerar via hotade, mutade eller utpressade lakejer/statister ut på den offentliga scenen. Här får du reda på att andra världskriget planerades hela 100 år innan det startades av bankoligarkerna på Wall Street.

I artikeln nämns denna bok "Pawns In The Game: FBI Edition" av William Guy Carr. Boken presenteras på Amazon.com som:

The international conspiracy explained. The best single work available on the evil conspiracy that has been responsible for the devastating wars and continuing conflicts of the past century. 

They are now close to its ultimate goal of total world domination through a dictatorial one world government. 

William Guy Carr, a noted author who had a distinguished career as a Canadian naval officer, including outstanding service during World War II, in this work of shocking revelations, shows how the conspiracy of atheistic-materialistic men have manipulated world events to secure ultimate control of the wealth, natural resources and man-power of the entire world. 

This satanic conspiracy, Carr goes on to show, strives to abolish Christianity and all religions, dismantle all ordered national governments, weaken patriotism, and destroy traditional family life. Pawns in the Game traces the history of the great conspiracy and the World Revolutionary Movement, showing the roles of the Illuminati, the Freemasons, the Communists, and the United Nations. 

This book shows the conspiracy as part in the American Revolution, the French Revolution, the Communist takeover of Russia, and World War II. 

In carrying out their long-range plan, Carr shows how the conspirators have come ever closer to reaching their goal through infiltration of key centers of power and influence, by gaining control of central banks, the world money supply, and manipulate the media. 

In this important rousing book, the author sounds the alarm to awaken Christians and patriots to the grave danger of World War Three and an oppressive New World Order. 

He presents practical measures to expose, counter and ultimately defeat the forces of evil. 

BONUS materials in this edition are never seen before FBI files on their investigations into the author and his organizations.

Filmen Hellstorm:lördag 13 januari 2018

Om behovet av storstädning i Sverige - Del 2

Ett gammalt blogginlägg från maj 2016 med titeln "Om behovet av storstädning i Sverige" har fått en renässans på Facebook. Inlägget skrevs ca 2 månader före den dag jag mötte Jesus (som jag skrev om här) och i princip delar jag problembeskrivningen fortfarande men har genom att studera Ordet fått ytterligare insikter om vad vi måste göra för att vända utvecklingen i Sverige. Det är dessa insikter som detta inlägg handlar om.

Redogörelsen är ytterst kortfattad av naturliga skäl.

Innan jag går vidare vill jag återknyta till tre andra inlägg som du hittar, härhär och här. Detta inlägg bygger vidare på vad jag skrev där. Jag rekommenderar att du läser dem.

Fakta: Gud är skaparen av universum, Du och jag är skapade till hans avbild. Gud är omnipresent vilket innebär att Han genom sin Ande har en räckvidd till varje hörn av universum såväl som in i alla människors hjärtan. Vi är alla en del av Guds ande (engelska "spirit") då vi består av kropp, själ och ande. Den dag vi tar emot Jesus som vår frälsare flyttar Guds ande in i oss som vår hjälpare.

Vår kropp kallas i Bibeln för Guds tempel och förklaringen är att vår kropp hyser Guds ande (Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. 1 Mos 1:7).

 Det är just detta som skiljer oss från djuren som bara har kropp och själ.

 "HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen; hans ögon skåda, hans blickar pröva människors barn. HERREN prövar den rättfärdige; men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ."(Ps. 11:4-5).

Så nu till den kanske något chockerande sanningen; Gud har fullständig kontroll. Han kände dig innan du var född ens. Han känner varje tanke som föds i dig. Gud ser dig inte genom din yttre kropp utan Han tittar på ditt hjärta. Om du väljer att ha en personlig kontakt med din skapare eller inte är ett val som du själv gör. Vägen till frälsning och evigt liv går via evangeliet (det glada budskapet) - läs här.

Två böcker av Jonathan Cahn öppnade mina ögon rejält. The Harbinger (Budbäraren på svenska) och The Paradigm (Paradigmet : den uråldriga planen bakom världshändelser i vår tid på svenska).

När jag sedan också läste denna bok av Mark Taylor och Mary Colbert - The Trump Prophecies: The Astonishing True Story of the Man Who Saw Tomorrow... and What He Says Is Coming Next så förstod jag ännu mer.

Jag redogör inte för innehållet i dessa böcker för jag vill inte förstöra läsupplevelsen för dig, men slutsatsen efter att ha tagit del av dessa bevis som framlägges i dessa böcker är precis det som står i Bibeln.

Gud har total kontroll över hela sin skapelse och allt som sker är godkänt av Honom. Vidare bevisas att Gud själv ingriper i världen ibland, som Han gjorde när Han satte Donald Trump på tronen som president i USA.

Gud dömer också nationer ibland vilket framgår av boken Paradigmet som på ett mycket noggrant sätt utreder vad som ligger bakom världshändelser i vår tid.

Kan en uråldrig plan visa på nycklar till vår tids ledare, vad de gör, när de framträder och när de faller?

Kan händelser som ägde rum för nästan 3 000 år sedan bestämma riktningen för vår tid och med det också riktningen för våra liv?

Är det möjligt att ett uråldrigt paradigm har förutbestämt, inte bara aktuella händelser, utan även dess tidpunkt - till och med de exakta datumen?

Kan ett detaljerat mysterium ha förutsagt resultatet av världshändelser - till och med presidentval - mer tillförlitligt än vår tids experter?

Kommer paradigmet att uppenbara vad som kommer att hända i framtiden? Och innehåller den i så fall en angelägen varning till varje person i vår generation?

Vi kan se i denna bok att det finns bibliska mönster som Gud återbrukar och än en gång bevisas att Gud har fullständig kontroll. Inget sker utanför Hans kontroll.

Så åter till storstädning. Orsaken till kaoset i Sverige som jag skrev om i del 1 av detta inlägg är för att uttryckad det rakt på sak "uppror mot Gud" och "ogudaktighet". När tillräckligt många väljer bort att ha en relation med sin skapare och istället väljer att följa världens ande (satan) då uppstår en sådan situation som råder i Sverige. Vi har nämligen en fri vilja sedan Adam och Evas synd i paradiset och vi kan aktivt välja bort att gå igenom livet med vår skapare och istället välja att gå med satan.

Politik är fullständigt maktlös i vår tid, den sista tiden innan Jesus återkomst. Kampen står på det andliga planet. Vi strider nämligen inte mot människor av kött och blod. Vi strider mot de onda härskarna i den osynliga världen, dessa mäktiga sataniska varelser, mot mörkrets härskare, som regerar denna gudlösa värld, och mot stora skaror av onda andar i andevärlden. (Efesierbrevet 6:12).

Detta slog mig när mitt tidigare förhållande ändade med förskräckelse. Det var inte den kvinna som jag blev tillsammans med jag såg sista kvällen vi var tillsammans, det var en demonisk varelse som agerade genom henne. Det hela bekräftades sedan vid rättegången då hon ljög om allt och förnekade det som verkligen hade hänt. Lögn är som bekant djävulens signum och det var inte den kvinna jag hade varit tillsammans med, i ett trots allt kärleksfullt förhållande under ett års tid, som talade där i rättssalen.

Efter att jag insåg detta, och efter min frälsning, så insåg jag att jag måste be för henne. Be för hennes frälsning och dessutom ovillkorligen förlåta henne för allt hon hade gjort mot mig, annars kunde inte heller jag bli förlåten.

Gud skakade verkligen om mig denna sommar 2016 och det var Jesus som lyfte upp mig ur mörkret efteråt, och jag blev född på nytt i November 2016 i Riga. Efteråt har jag förstått att den prövning jag gick igenom var en välsignelse.

2 Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. 3 Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. 4 Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist. (Jakobs brev 1:2-4).

Medan ett liv i Kristus är full av välsignelser, varav många är helt otroliga och bekväma, så är  också en liv i Kristus fyllt också av de motgångar som Gud använder för att hjälpa oss att bli mogna och fullständiga. Bibeln försöker inte sockra det kristna livet här.

Det står att vi är utlovade utmaningar och prövningar. Att när vi väljer att följa Kristus kommer vissa saker faktiskt att bli värre eller svårare. Som kristna vet vi att världen är fallen - bruten - och att världen kommer att hata oss som världen hatade Kristus.

Vi vet att vi måste ta upp våra kors och följa honom. Älska som han älskar. Var helig som han är helig. Förlåta som han förlåter. Hålla ut som han håller ut. Att vara kristen är alltså inte en räkmacka, men belöningarna gör att allt är värt svårigheterna.

Detsamma gäller ett land. Vi vet aldrig Guds motiv bakom att han låter vissa saker ske. Vi vet dock att Hans motiv alltid är goda och att Han älskar alla sina barn lika mycket. Allt han vill är att återupprätta den personliga relationen med alla sin älskade barn, även de som gått vilse t.ex. i religion.

Om vi ​​verkligen vill ha allt - allt som Gud har för oss - måste vi därför söka efter välsignelserna både i med- och motgång.

Alla människor kan bli demonkontrollerade. Utan Jesus har man dock ingen chans att stå emot. Man öppnar sig åt djävulen genom synd och djävulens demon (eller demoner) kan utöva kontroll ända fram till man vänder sig från synden och ägnar sig åt förändringen av sitt liv som erbjuds genom Jesus Kristus. Jesus har makten att driva ut demonerna. Just synd hade varit ständigt närvarande i vårt förhållande, från dag 1, men jag såg det inte då för jag levde själv helt i synden.

Det är ingen skillnad på politiker, eller för all del journalister, som mitt förra inlägg handlade om. De kan också bli demonkontrollerade om de inte är frälsta innan de intar sitt ämbete. Det är ingen match för satans demoner att ta kontrollen över en ateist som lever i synd.

Politiker (ja faktiskt också journalister) är människor och är lika älskade av sin skapare som du och jag är. De lider också av synd som du och jag gör, men har också ett större ansvar mot Gud då en politiker sitter på ett ämbete mandaterat av Gud. Regeringens ledamöter fattar beslut som inte bara påverkar dem, utan hela landet. En långvarig ogudaktig politik kan därför tvinga Gud att utdöma sin dom över landet. Detta tydliggörs i Jonathan Cahns böcker.

Som människa äger vi inte rätt att döma någon annan människa. Rätten att döma oss har Gud lämnat över till sin son, Jesus Kristus. Det är inför Honom vi alla kommer att få stå till svars en dag när han återkommer.

Så, för att knyta ihop säcken...

När jag skrev förra inlägget levde jag helt i världen som ofrälst. Jag trodde på förändring genom politik och att den storstädning som behövdes handlade om att lyfta bort olämpliga människor genom förändringar i politiken. Oj, vad naiv jag var.

Idag förstår jag genom mina egna erfarenheter att den enda storstädning du kan göra är inom dig själv. Men, du klarar det inte själv, du måste ta emot Jesus Kristus som din frälsare så kommer du att få "städhjälp" inom dig genom Guds Heliga Ande.

ALL FÖRÄNDRING MÅSTE BÖRJA INOM DIG SJÄLV!

Vad du sedan också måste göra är att förlåta alla som gjort dig illa och visa kärlek till alla. Du kommer genom frälsningen att ödmjuka dig på ett sätt som du inte gjorde tidigare innan du föddes på nytt. Du blir helt ombyggd inombords och tänker helt annorlunda. Du blir mer lik Jesus.

Det är detta som Sverige behöver, politiker som är Gudsfruktiga och tänker helt annorlunda än dagens politiker som har gjort samhället kallt och hjärtlöst samt gör uppror mot Gud i folkets namn och riskerar påkalla dom över Sverige (vilket kanske redan har skett).

Jag har ingen aning om hur många demoner som trängs i regering och riksdag, men de är många. Ber vi för våra politiker så öppnar vi dock upp för den Helige Ande att nå deras hjärtan och då kan verklig förändring påbörjas. Självklart kräver detta också att vi förlåter dem.

För det är demonerna som måste städas bort, inte människorna som har rollen politiker (eller för all del journalister). Just vänstern i Sverige är fruktansvärt demonkontrollerad. Det märks tydligt på allt hat och allt våld som förekommer i vänstern. För att inte tala om alla lögner, vilka är djävulens signum.

En man som heter Bengt-Olof skriver på Facebook:

UTROTA KRISTNA OCH JUDAR

New Age yttersta grundbudskap är att vi ska utrota Kristna och Judar som har klamrat sig fast vid korset på Golgata och inte infogar sig i ledet.. Gör dom inte det ska dom utrotas...och martyrskap är bara lösningen för deras del.

Jesus som Gud är det grundläggande problemet.....med bara en väg till Jesus vår Gud.

Ett led i detta är att bryta ner dom kristna värderingarna.

Vi satsar på barn och ungdomar, för vår äldre generation stör möjligheten till denna förändring.....dom är för mycket förankrade i Guds ord.

Kristendomen ska förbjudas i våra skolor, och yoga och meditation ska föras in i undervisningen.

Fri sex ska uppmuntras

Familjebanden ska lösas upp.

Vi ska se till att kyrkan accepterar dessa förändringar och vi Ljusbärare ska infiltreras i kyrkor och församlingar för att skapa denna möjlighet till förändring.

Område efter område håller vi Ljusbärare på med att genomföra denna förändring....Vi banar väg för den kommande "rätta Jesus"

Den grundläggande målsättningen är en världsregering...en världsreligion.. och en världsekonomi.. påven är en kandidat som den yttersta ledaren över världsreligionen. tillsammans med den "rätta Jesus"

Vi ljusbärare är ständigt uppkopplade och får kraft genom våra andliga guros och änglar...och ständigt får vi budskap från den universella rena energin.

Vi är glada och tacksamma över att vi får vara verksamma i en hel del kyrkor och samfund....men vi ligger lite lågt med våra kanaliserings budskap av taktiska skäl...

Vi är också glada över att bönen "Fader vår" snart är könsneutral, och den stora invokations bönen snart är möjlig att intaga sin plats.

Vi ljusbärare sprider glädje och sanning....vi behöver inte ha någon gammal bok att förlita sig på. Men de kristna är förblindade över att dom inte vet att dom har" gudagnistan" inom sig.....att man är allt och inget.

Vi ljusbärare är tacksamma över att de kristna sköter det så bra skälva utan att vi behöver styra dom. Dom skapar kristna råd som sköter arbetet med påverkan att religionerna ska enas....dom håller på att nedmontera korset på ett ypperligt vis. Gemensamma utflykter där dom plockar svamp....och avslutar dialogen med en gemensam svampstuvning.

"Omfamna Ljuset - Släpp det förflutna och omfamna ditt Högre Jag!
Välkommen till en kväll med djupt guidade meditationer tillsammans med uråldrig teknologi av medvetande - Heliga Mantran - för att hjälpa dig få kontakt med det Högsta Ljuset inom dig.
Oavsett vilken bild av verkligheten du har, oavsett vilken filosofi eller religiös övertygelse du har - som människa är vi alla utformade att kunna uppleva livet naturligt synkroniserat med den ständigt expanderande och föränderliga omvärlden. Välkommen till en kväll av Transformation!
Kvällen avslutas med en Oneness Meditation (OM) vilket är en Helig Överföring av Ljus Energi som strålar genom blicken."

Vi ljusbärare har en bön.

"Tänka om vi alla skulle hjälpa varandra att komma till Oneness University

Alla som vill åka till Oneness måste ha Bra Karma på sitt Karma konto. Vi kan hjälpa varandra genom att be för andra att komma till Indien. På så sätt får vi många böner till oss själva genom att be för andra eftersom andra kommer att be för just Dig. 
Låt oss bli många och be för att Norden kommer med LJUSET som Profesian har förutspått. Världen är i ett mycket kritiskt läge och nu måste vi gå samman för att höja medvetenheten i Världen innan det är försent.

Låt oss göra detta TILLSAMMANS !!

Du ber när du själv vill
Vi börjar omgående att be för varandra"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

DETTA ÄR INGET HOKUSPOKUS JAG SKRIVER! DETTA ÄR EN SANNING SOM PÅGÅR RUNT OMKRING DIG!!

Jag klippte in detta citat för att varna för den religion som här vår tid till; New Age, vars rötter ligger i Luciferianismen. Ljusbärare är ett annat namn för Lucifer. Det finns bara en väg till Himlen och till Fadern, och det är via Jesus Kristus. Så ägnar du dig åt New Age, vänd om från mörkret och gå mot ljuset - Jesus Kristus, annars drar du dom över dig själv och kanske din familj också genom din påverkan på dem.

Den dag våra rikspolitiker ber om förlåtelse för decenniers politik och visar att de tänker lägga om politiken helt, ja då vet vi att våra böner har burit frukt.

Vad är alternativet? En blodig och destruktiv revolution kanske? Det är inget jag vill ha i alla fall. Läs här. En som ivrigt väntar på detta är dock djävulen...


Slutligen, tillåt mig dela lite musik. Musik som andas kärlek, bygger gemenskap och sammanhållning runt korset. Det finns inte 10000 anledningar att hylla Hans namn. Det finns 10 000 000 anledningar, för så många är vi nämligen i Sverige. Blir du berörd av denna musik, en tår tränger fram, så har Jesus redan börjat behandlingen av dig...

torsdag 11 januari 2018

Om hoppet om en bättre värld

Detta inlägg är i stora delar på engelska. Texten på engelska är hämtad från denna sida. Jag har tidigare skrivit om Khazarer på min blogg, t.ex. här och här, men jag hittade en omfattande historisk redogörelse som är så intressant att jag väljer att posta den här.

Texten stämmer väl med andra källor som jag har läst så den håller och är värd att sprida. Kommentarerna på ursprungssidan är dock hemska, men ni behöver ju inte läsa dem då texten finns här nedan.

Slutsats: Det börjar brinna under fötterna på familjen Rothschild och NWO-konspiratörerna nu. Benjamin Fulford och White Dragon Society talar klarspråk i denna video. Ge upp eller dö.


Så kanske finns det hopp om en bättre värld och att den djävulska ondska som plågat världen sedan 800-talet äntligen kanske kan elimineras. Se gärna dessa videos nedan som uppvärmning.Behold, I give of the synagogue of Satan, of them that say they are Jews, and they are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee (Revelation 3:9)

Nu över till den skrivna historiska redogörelsen:

100-800 AD – an incredibly Evil Society Emerges in Khazaria:

Khazarians develop into a nation ruled by an evil king, who had ancient Babylonian black arts, occult oligarchs serving as his court. During this time, Khazarians become known to surrounding countries as thieves, murderers, road bandits, and for assuming the identities of those travelers they murdered as a normal occupational practice and way of life.


800 AD – The Ultimatum is delivered by Russia and other surrounding nations:

The leaders of the surrounding nations, especially Russia, have had so many years of complaints by their citizens that, as a group, they deliver an ultimatum to the Khazarian king. They send a communique to the Khazarian king that he must choose one of the three Abrahamic religions for his people, and make it his official state religion and require all Khazarian citizens to practice it, and socialize all Khazarian children to practice that faith.

The Khazarian king was given a choice between Islam, Christianity and Judaism. The Khazarian king chose Judaism, and promised to stay within the requirements laid out by the surrounding confederacy of nations led by the Russian czar. Despite his agreement and promise, the Khazarian king and his inner circle of oligarchs kept practicing ancient Babylonian black-magic, also known as Secret Satanism.

This Secret Satanism involved occult ceremonies featuring child sacrifice, after “bleeding them out”, drinking their blood and eating their hearts.

The deep dark secret of the occult ceremonies was that they were all based on ancient Baal Worship, also known as worship of the Owl. In order to fool the confederacy of nations led by Russia that were watching Khazaria, the Khazarian king melded these Luciferian black-magick practices with Judaism and created a secret Satanic-hybrid religion, known as Babylonian Talmudism.

This was made the national religion of Khazaria, and nurtured the same evil that Khazaria was known for before.

Sadly, the Khazarians continued their evil ways, robbing and murdering those from surrounding countries who traveled through Khazaria. Khazarian robbers often attempted to assume their identities after they murdered these visitors, and became masters of disguises and false identities — a practice they have continued even to this very day, along with their child-sacrifice occult ceremonies, which are actually ancient Baal Worship.

1,200 AD – Russia and the surrounding nations have had enough and take action:

About 1,200 AD, the Russians led a group of nations surrounding Khazaria and invaded it, in order to stop the Khazarian crimes against their people, which included kidnapping of their young children and infants for their blood sacrifice ceremonies to Baal.

The Khazarian king and his inner court of criminals and murderers came to be known as the Khazarian Mafia (KM) by neighboring countries.

The Khazarian leaders had a well-developed spy network through which they obtained prior warning and escaped from Khazaria to European nations to the west, taking their vast fortune with them in gold and silver.

They laid low and regrouped, while assuming new identities. In secret, they continued their Satanic child blood and sacrifice rituals, and trusted Baal to give them the whole world and all its riches, as they claimed he had promised them, as long as they kept bleeding out and sacrificing children and infants for him.

The Khazarian king and his court Mafia plotted eternal revenge against the Russians and the surrounding nations that invaded Khazaria and drove them from power.
The Khazarian Mafia invades England after being expelled for hundreds of years:

To accomplish their invasion, they hired Oliver Cromwell to murder King Charles 1, and make England safe for banking again. This began the English Civil Wars which raged for nearly a decade, resulting in regicide of the royal family and hundreds of the genuine English nobility.

This is how the City of London was set up as the banking capital of Europe and launched the beginning of the British Empire.

The Khazarian Mafia (KM) decides to infiltrate and hijack all World Banking using Babylonian Black-Magick, also known as Babylonian Money-Magick or the secret art of making money from nothing also using the power of pernicious usury to accumulate interest:

The KM used their vast fortune to enter into a new system of banking, based on secret Babylonian black-magic money-magic that they claimed to have learned from the evil spirits of Baal, in return for their many child sacrifices to him.

This Babylonian money-magick involved the substitution of paper credit certificates for gold and silver deposits, which allowed travelers to travel with their money in a form that offered easy replacement should they lose the certificates or have them stolen.

Interesting how the very problem that was started by the Khazarians also had a solution provided by them. Eventually the Khazarian king and his small surrounding court infiltrated Germany with a group that chose the name “the Bauers” of Germany to represent them and carry on their Baal-powered system of evil.

The Bauers of the Red Shield, which represented their secret blood-based child sacrifices, changed their name to Rothschild (aka “child of the rock, Satan”).

The Rothschilds as the front Men for the Khazarian Mafia (KM) infiltrate and Hijack British Banking and then hijack the whole nation of England:

Bauer/Rothschild had five sons who infiltrated and took over European banking and the City of London Central Banking System through various crafty covert operations, including a false report of Napoleon winning against the British, when actually he lost.

This allowed the Rothschilds to use fraud and deception to steal the wealth of the English nobility and the landed gentry, who had made business investments with the City of London Banking institutions.

The Rothschilds set up a private Fiat banking system that specialized in making counterfeit money from nothing — charging pernicious usury for the British people, using what should have been their own money.

This was the black art of Babylonian money-magick; they claimed to insiders that such technology and secret money power was provided to them by Baal, because of their frequent child bleeding-out and sacrifices rituals to Baal.

Once they had infiltrated and hijacked the British banking system, they interbred with the British Royals and infiltrated and completely hijacked all of England and all its major institutions. Some experts believe that the Rothschilds genocided the Royal Family members by staging secretly-managed illicit and adulterous breedings with their own Khazarian men in order to replace the Royals with their own pretenders to the throne.

The Rothschild’s next big project was to start the worldwide slave trade, buying slaves from crooked tribal chiefs in Africa who worked with them to kidnap members of competing tribes for sale as slaves.

The Rothschilds start the international slave trade, an enterprise that viewed these kidnapped humans as mere animals — a view that the Khazarians would impose on all the people of the world who were not part of their evil circle, which some called the “Old Black Nobility”:

The Rothschild slave traders then took these kidnapped slaves on their ships in cramped cells to America and the Caribbean where they were sold. Many died at sea due to bad conditions.

The Rothschild bankers learned early on that war was a great way to double their money in a short time by lending money to both warring sides. But in order to be guaranteed collections, they had to get taxation laws passed, which could be used to force payment.

The KM Rothschild private Fiat Counterfeit Banksters plot eternal revenge against the American Colonists and Russia who assisted them for losing the Revolutionary War:

When the Rothschilds lost the American Revolution, they blamed the Russian czar and the Russians for assisting the colonists by blockading British Ships.

They swore eternal revenge on the American colonists, just as they had when the Russians and their allies crushed Khazaria in 1,000 AD.

The Rothschilds and their English oligarchy that surrounded them plotted ways to retake America, and this became their main obsession.

Their favored plan is to set up an American central bank, featuring Babylonian money magic and secret counterfeiting.

The Rothschild KM attempts to retake America in 1812 on behalf of the Khazarian Mafia but fails, once again because of Russian interference:

This failure enraged the Rothschild KM, and they once again plot eternal revenge against both the Russians and the American colonists and plan to infiltrate and hijack both nations and asset strip, tyrannize and then mass-murder both nations and their populace.

The KM’s attempts to set up a private American central bank are blocked by President Andrew Jackson, who called them Satanic and vowed to route them out by the grace and power of Almighty God.

The Rothschild banksters regroup and continue their covert attempts to install their own Babylonian money-magick bank inside America.

Finally in 1913, the Rothschild KM succeeds in establishing a major beachhead inside America — and an evil enemy of all American enter the gates of America:

In 1913, the Rothschild KM was able to establish a beachhead by bribing crooked, treasonous members of Congress to pass the illegal, Unconstitutional Federal Reserve Act on Christmas Eve without a required quorum. The Act was then signed by a crooked, bought off President, who was a traitor to America, like the members of Congress who voted for it.

The Rothschild KM attempts to retake America in 1812 on behalf of the Khazarian Mafia but fails, once again because of Russian interference:

This failure enraged the Rothschild KM, and they once again plot eternal revenge against both the Russians and the American colonists and plan to infiltrate and hijack both nations and asset strip, tyrannize and then mass-murder both nations and their populace.

They called this racially-paranoid mass Judaic delusion of world conquest, “World Zionism”, which is really a form of covert Babylonian Talmudism or Luciferianism that had been unknown to mainstream Judaics.

The system was designed to use Judaics as cover, but also to anoint them with Babylonian money-power, in order to use them as cutouts, and to later be sacrificed to Lucifer in two stages.

The first stage would be a their planned WWII in Nazi work camps, cut off from supplies, resulting in the deaths of about 200,000 Judaics from starvation and disease, along with about 90,000 non-Judaic inmates from the same causes, according to respected Red Cross official figures.

This number is 5% of what the Khazarian Mafia (aka the World Zionists) claim.

The second great sacrifice would be a final one, when their New World Order Luciferian King would be placed into power, and when all three Abrahamic religions would be eradicated — especially Judaism, which would be blamed for all the wars and destruction of the world.

By then, the Rothschilds would once again morph themselves into a complete new identity not associated with Judaism in any form, not even World Zionism.

It is important to realize that the Rothschild KM took Germany down to nothing after WWI, created a vacuum for Fascism, and then rebuilt it, creating Naziism and installing Hitler as a counter-force to their Russian Bolshevism.

Hitler became a problem for the KM when he broke free and begin acting in the interests of the German people and the free people of the world, and developed his own banking system free of the Rothschilds.

Hitler introduced a financial system that was free of usury and beneficial to the working class. This mandated the utter destruction of Germany and the German people, because the Rothschilds and the Khazarians could never allow an economic system that did not depend upon usury to exist.

We see the same thing today with the Khazarian war against Islam, because Islam forbids usury. That is why Israel is so vocal and aggressive about destroying the Islamic people of the world.

The KM expected this to be a large WWII and when they supported both sides, this could be used to industrialize the whole world and maximize their bankster money-power.

The Rothschild KM then bribed and induced Members of Congress to send American Soldiers to their pre-stage and engineered WWI:

As a continuance of their well-proven pattern of financing both sides in any war to maximize profits, the acquisition of more federal tax monies and increased international power, the Rothschild Khazarians once again bribed, blackmailed and induced members of Congress to declare war against Germany in 1917.

This was facilitated by a KM false-flag attack with the sinking of the Lusitania.

The Rothschild KM has since developed the usual pattern of covertly staging false-flag attacks as a standard operating procedure for inducing Americans to fighting wars for the Khazarian Mafia.

After WWII was finished, the Rothschild KM deployed the Cold War, and used this as an excuse to bring Nazi scientists and mind-kontrol experts to America under Operation Paperclip.

This allowed them to set up a worldwide spying and espionage system that far exceeded any of their prior efforts.

Under this new system, they continue to infiltrate and hijack all American institutions, including the various American church systems, Freemasonry (especially the Scottish Rite and York Rite), the US military, US Intel, and most private defense contractors, the Judiciary and most agencies of the USG, including most State governments, and both major political parties as well.

The Rothschild KM sets up Nazi Work Camps as a pretext to later manipulate the Allies into granting them their own private colony in Palestine, using land stolen from the Palestinians:

The Rothschild KM was able to use their self mis-labelled, so-called “holocaust” to serve as a mind-kontrol trigger to thwart and resist any criticism of their Zionist ways.
The truth of the matter was that the Rothschild KM set up the Nazi work camps to make huge profits for their corporations that ran their work camps and supplied their Nazi war machine.

Once the Rothschild KM gained their own private homeland in Israel in 1947 through their covert political manipulations, they began to secretly view all of Palestine as their New Khazaria, and began plotting how to genocide all the Palestinians and steal all of Palestine for themselves.

Their plans include their fantasy of constructing a “greater Israel” by taking over the whole Middle East and manipulating dumb American Goyim to fight and die on their behalf, taking all the Arab lands for Israel and the Khazarian Mafia (KM), so they can asset strip their wealth and natural resources, especially their crude oil.

Recent peer-reviewed Johns Hopkins genetic research by a respected Judaic MD shows that 97.5% of Judaics living in Israel have absolutely no ancient Hebrew DNA, are therefore not Semites, and have no ancient blood ties to the land of Palestine at all. By contrast, 80% of Palestinians carry ancient Hebrew DNA and thus are real Semites, and have ancient blood ties to Palestinian Land.

This means that the real anti-Semites are the Israelis who are stealing Palestinian lands in order to build Israeli settlements, and it is the Israelis who are the ones tyrannizing and mass-murdering innocent Palestinians.

The Rothschild KM decides to morph again and expand their ranks:

In the meantime the Rothschild KM realized that they could not stay hidden much longer from the public unless they morphed again and expanded their secret leadership.
So they worked hard to further infiltrate and hijack Freemasonry and its secret offshoots, and inducted top members into their pedophile network and child sacrifice rituals.

Also, key members of Congress were inducted into their secret satanic network by giving them special power, high USG, military and Intel positions, accompanied by great monetary rewards and high status. Massive KM espionage fronts using Israeli-Americam “Israeli-first” dual citizens as cutouts were set up inside America to funnel the Khazarian banksters’ counterfeit money to politicians for their election campaigns, in order to own and control them when elected.

The Rothschild KM decides to Mind-kontrol the American masses to make it much easier to manipulate them into approving their illegal, Unconstitutional unprovoked, undeclared, unwinnable, perpetual wars needed to make huge profits and gain more world power.

The Rothschild KM decided to gain complete control over all public education by setting up the Department of Education and creating globalist and socialist curriculums based on political correctness, diversity and “perversion is normal” teachings. Fluoride is added to the public water and toothpaste, and dentists are mind-controlled to believe that fluoride prevents cavities, and is not harmful to brain function or thyroid function, which it is.

The addition of fluoride to the public water supply and to toothpaste is to dumb-down Americans by on average lowering the operational IQ and making folks much more docile than they would normally be. Programs to develop and deploy vaccinations to dumb-down children and create huge numbers of future chronic health problems were initiated.

Doctors have been mind-controlled and misled by biased research that was cherry-picked, ignoring any studies that were negative — and that included most of them. All vaccine cell lines are contaminated with SV-40, a known carcinogenic slow-acting virus.

The KM used its monetary power to gain control over all of the allopathic medical schools, and set up and controlled the American Medical Association and other medical societies, in order to make sure their agenda based on lies and deceit was continued.

Part of this massive plan to dumb-down and mind-control the American masses was the KM’s buying up and consolidating all the American mass media into six controlled major mass media (CMMM), owned and controlled by their cutouts on their behalf. The CMMM functions as an illegal news cartel, and it should be broken up under antitrust laws and for inflicting espionage and illegal propaganda as a weapon of war against the American people.

The Rothschild KM Chieftains decide that it is time to use America to complete their final take-down and occupation of the Whole World by instituting a major False-Flag attack inside America to blame on the Islamics whom they want America to wrongly attack on their behalf:

So the KM Chieftains use their top Israeli-American “Israeli-first” dual citizens living in America (aka, the PNACers and top NeoCon Cutouts) to plan a major nuclear attack on America on 9-11-01.

Bibi Netanyahu, the operational head of the KM, deployed the Mossad and these Dual Citizens to set up and institute this attack on America which was to be blamed by the CMMM on Muslims.

They informed their top Rabbis and “Friends of World Zionism” not to fly on that day and to stay out of NYC, as did “Larry Silverfish”, one of the primary men involved in the operation.

They used their main cutout in the DOD to lure the Able Danger investigators to the Pentagon Naval Intel meeting room, where they would be assassinated by a Tomahawk cruise missile that was fired from an Israeli Dolphin class Diesel submarine bought from Germany.

Thirty-five of the Able Danger investigators who were investigating and tracking the Israeli theft of 350 decommissioned W-54 Davy Crockett nuclear pits out of the backdoor at Pantex in Texas were murdered by this Tomahawk hit, which was timed with the detonation of bombs pre-planted in the Naval Intel wing, which was newly hardened to no avail.

The Israeli Mossad front company, Urban Moving Systems, was used to transport the mini-nukes made from the stolen W-54 nuclear pits from Pantex (and originally made at the Hanford processing plant), where they were stored in the Israeli Embassy in NYC and transported to the Twin Towers for detonation on 9-11-01.

Benjamin Netanyahu was meeting in at Finks bar in Jerusalem, a well-known Mossad watering-hole. Here is what he said as taken directly from the transcript of the recording which was witnessed and has been 100% fully authenticated:

“If we get caught they will just replace us with persons of the same cloth. So it doesn’t matter what you do, America is a Golden Calf and we will suck it dry, chop it up, and sell it off piece by piece until there is nothing left but the World’s biggest welfare state that we will create and control. Why?

Because it’s god’s will and America is big enough to take the hit so we can do it again, again and again. This is what we do to countries that we hate. We destroy them very slowly and make them suffer for refusing to be our slaves.”

This is exactly what the Rothschild Khazarian Mafia (KM) has been doing to America since it successfully infiltrated and hijacked America in 1913. Knowledge of what Bibi said on behalf of the Rothschild Khazarian Mafia (KM) should make us all furious and get motivated to drive these evil creatures out of America and take our great Republic back.

When Bibi Netanyahu mentions god’s will, the god he was referring to is Baal (also known as the Great Owl or Moloch), the god these Khazarians believe requires them to worship him by constant bloodletting and painful human sacrifice and mass-murder and that if they “sell their souls” to Baal (aka Lucifer or Satan) do this they will be rewarded with incredible riches, fame and great power.

When they “sell their souls” what actually happens is that their souls are snatched away and they become inhuman or soulless and take on the characteristics of Baal, that is they become increasingly psychopathic and evil.

What Bibi Netanyahu was discussing was the upcoming nuclear attack on America on 9-11-01, and when he mentioned “they will just replace us” he was referring to the top Circle of Twelve, the group he answers to that Veterans Today’s own Columnist and talk show host Stew Webb disclosed to the World by identifying 11 of the 12 who call themselves the “Illuminati” or “Disciples of Satan.”

These men do semi-annual child sacrifice in Denver and eat the hearts of children, drink their blood after they pedophile them.

Folks, we must get this information out to everyone we can, then unite and drive these soulless Baal worshiping scum out of every nook and cranny of America and bring them all to justice and final judgement for all their incredible evil.

Anyone who understands what Bibi Netanyahu thinks of Americans as a golden calf to asset strip and slaughter should be enraged and driven to community organizing, and political action against Israeli espionage inside America through the Federal Reserve System, AIPAC, JINSA, the Defense Policy Board, the CFR and the like.

The Rothschild KM planted has 25 nukes in major American cities and other major cities in Europe in order to blackmail the associated government. This is referred to as their Samson Option, and was first discovered and disclosed by Seymour Hersh:

The Rothschild KM also gained some S-19 and S-20 Warheads from a corrupt Member of Congress assigned the task to buy up Ukrainian Mirvs on behalf of the USG in order to decommission them. Instead, he sold them to the Israelis and split the money with other key Congressmen involved.

This is high treason and a capital offense punishable by execution. Right after their attack on America, the Rothschild KM told the US Administration that they would detonate city-buster sized nukes in some American cities, including DC, if the Administration refused to allow Israel to create their own large police state occupation force inside America, based on the consolidation of all American Law Enforcement and alphabets under one central Israeli control.

This new Israeli occupation force called Homeland Security (DHS) was initially run by dual citizens and perverts. Former DHS Director Janet Napolitano is being sued for sexual harassment of men working at DHS whom she ordered to move their offices into the men’s lavatory.

Dual Citizen traitor Michael Chertoff, (a name translated from Russian as “son of the devil”), was the criminal mastermind that set up DHS, along with former head of the East German Stasi, Marcus Wolfe, who was hired as a special consultant and died mysteriously as soon as his mission was completed.

The Rothschild KM never thought they would get exposed for their nuclear attack on America on 9-11-11, but they made one of the biggest tactical mistakes in history and overplayed their hand from excess hubris, based on too much easy success due to their extreme money power in the past.

Soon mainstream America will know that Bibi Netanyahu and his Likudist Party deployed the attack on America on 9-11-01 on behalf of the Rothschild KM:

They thought that they had complete control over the CMMM and could prevent any of the secret IAEA and Sandia Labs investigation from ever being released to the American public.

They made a serious tactical error, because now the truth about their role in the 9-11-01 attack on America is being published on the worldwide Internet, the world’s new Gutenberg Press. What the Rothschild KM did not understand was the power of the Internet and how truth-nuggets published and broadcast on it resonate with the people of the world and spread like wildfire, at the speed of light. Truth is being diffused to the masses everywhere.

This incredible tactical error by the KM is so great that it will actually doom them to the complete exposure and eventual complete destruction they deserve. Bibi Netanyahu’s order to proceed and deliver the nuclear attack on America on 9-11-01 will go down in history as one of the KM’s biggest mistakes, and the one that will be blamed for their exposure and destruction by the world that is now ganging up against them.

The Russians have now leaked the IAEA and Sandia Labs and Able Danger files given to them by Edward Snowden. Soon all of these files will be provided to all Americans and the world via the Internet, and this cannot be stopped.

A number of Russians in the High Military Command in Russia, and in the highest positions of leadership in the Russian government realize that it was the same Organized Crime Cabal that organized the Khazarians into Bolsheviks to mass-murder 100 million innocent Russians — and these men want payback.

That is why they are making sure that the Rothschild banksters will be put out of business, which will decapitate the Khazarian Mafia from its endless, elastic counterfeit money supply. This is why the BRICS Development Bank was created — to replace the US Petro Dollar as the world’s reserve currency, but this one, unlike the US Petro Dollar is backed by gold, silver and real commodities, with NO counterfeiting allowed.

The CMMM is failing, and most Americans no longer believe any of their prime-time national stories, especially the under-thirty crowd, who cherry pick facts from the Internet and construct their own beliefs.

So many Internet users now reject the CMMM that the truth about the Israelis attacking America on 9-11-01 is becoming easier each day to believe. Soon all of mainstream America will know that Bibi Netanyahu and his Mossad and dual citizens did the 9-11-01 attack on America.

The American Military High Command knows that Bibi Netanyahu ordered his Mossad and stateside Dual Citizens to attack America using nukes on 9-11-01 on behalf of the Rothschild Khazarian Mafia (KM):

Various deep cover covert operations are now being deployed globally to expose and decapitate the Rothschild KM from their endless, elastic money supply.

Their days of anti-human power are now limited. The secret, incredibly well-trained US team called the “Nuclear Snake-Eaters” is now hard at work searching all incoming Israeli diplomatic pouches and shipments; driving by and flying over synagogues and Israeli embassies and Mossad safe-houses with high tech gamma ray and helium-3 neutron detectors; and using ultra high-tech custom-tuned and -focused satellites to search for any stored nuclear pits, as well as working hard to recover all stolen nuclear pits by the Israelis anywhere in the world outside of Israel.

This super-elite team was alerted by Michael Shrimpton’s phone call to MI-6 notifying them that an Israeli “City Buster” was planted near the Olympic stadium. This call wrongly has landed him in jail. The City Buster was recovered by the “Nuclear Snake-eaters”, who entered England and recovered and disarmed a large city buster. Sadly MI-6, wanted this nuke detonated in order to gain more power for the Khazarian Mafia in England — their home base inside the City of London Financial District — since it has been losing power fast.

A secret name for these KM Chieftains which run much of the world out of the City of London is Gog and Magog, despite what so many historians believe is the secret name of Russia which it is not. It is the secret name of the top KM, and apparently represents where they originally came from.

The secret team of super-elite “Nuclear Snake-eaters” is ready to be deployed to Israel anytime, should the nation collapse after most European corporations divest from Israel, and the US cuts off all aid, in order to comply with American law. It is illegal to give aid to a nation that has nukes, and which has not signed the Nuclear Non-proliferation Agreement. Israel has nukes detectable from satellite-based Helium-3 sensors and has never admitted it, nor has it signed the Nuclear Non-proliferation Agreement.

We must all demand that our Congress and Administration obey the law and immediately cut off all aid monetary and military aid to Israel, and arrest all Israeli espionage front directors of AIPAC, JINSA, the Defense Policy Board, the “Joint” in NYC, and the ADL, etc.

It is unknown but suspected that a significant number of these stolen nukes have been already recovered. It has been reported by insiders that a very solemn message was communicated to Bibi Netanyahu and his Likudists, as well as all top members of Israeli espionage fronts in America, like AIPAC, JINSA, the Defense Policy Board, the ADL and the like.

What was this serious warning? If insider reports are accurate, these folks were told that if there is one more Israeli based false-flag attack, those who ordered it or were involved will be hunted down under American National Security and eliminated, and the Israeli defense structures associated with such will be turned to dust.

The rest of Rothschild KM history will likely be determined by YOU:

The future of the Rothschild KM will likely be determined by We The People who learn the secret, forbidden history of the Khazarian Mafia that was excised from the history books and libraries by the KM to protect their evil history that no one would accept if it was known.

So share this story with your family, friends and associates and take it viral. Be clear about this — unless the KM is able to operate in abject secrecy, it will be attacked from all sides and destroyed forever. So take away their secrecy by exposing their hidden history for all Americans to know and understand.

That is why they have worked so hard to buy up and control the CMMM and public mass education including colleges and universities, to make sure the people of the world would never find out about their secret evil, which is so inhuman, so homicidal that the whole world would gang up on them and attack them from all sides at every level they exist at.

Läs även denna artikel med titeln "Khazarian Banksters Unveiled Method of Control" av Jonas E. Alexis och Dr. Henry Makow (och se videon som är inbäddad i artikeln).