fredag 15 december 2017

Om fördumningen i politiken och den formella demokratin - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, fortsätter sin serie gästinlägg om det samtida Sverige. Över till Olle:

Socialminister Annika Strandhäll; "Vi står eniga bakom pensionsuppgörelsen". Eniga!

Men vad säger medborgarna och var tog demokratin vägen?

Regeringen och Alliansen säger sig nu ha gjort upp om att höja lägsta uttagsåldern för pension till 64 år. Detta gör man trots att vi har val nästa år!

Visar detta på någon som helst respekt för demokratin?

Eftersom det är en fråga som berör hela svenska folket skall den enligt grundlagen (läs förarbetena) föreläggas folket i val eller folkomröstning. Men som vi sett sedan tiden efter EU-inträdet urholkas demokratin alltmer och är i dag endast formell.

Hanteringen av pensionsförändringarna sedan införandet av ATP är en god mätare på hur demokratin utvecklas eller inte utvecklas.

Några exempel:

Nytt pensionssystem 1960, ATP. En jämförelse mellan å ena sidan om hur ATP
och å andra sidan det "Nya pensionssystemet" 1994 kom till visar på en tydlig
demokratisk förändring.

ATP- systemet genomfördes efter en enorm
informationsinsats och folkomröstning. Det "Nya pensionssystemet" 1994 däremot,
togs i stort sett bakom lykta dörrar och folket fick ingen information före beslut.

Trots att vi har riksdagsval om nio månader struntar regeringen och allianspartierna i detta i dag och fattar beslut redan nu om införandet av höjd pensionsgräns!

Det visar på en total respektlöshet för vad medborgarna anser.

Såväl V som Sd är emot uppgörelsen. Men detta inte i första hand för att hanteringen bryter mot grundlagen utan för att det missgynnar vissa grupper. Som t ex kvinnor och personer med tunga jobb där förslitningen kommer tidigt. I detta har man helt rätt.

Att Sverige nu inte längre är en reell demokrati utan endast en formell sådan har sannolikt med de senaste årtiondenas rekrytering av politiker att göra.

Jag har tidigare hävdat att en av orsakerna till dagens politiska förfall bl a beror på att begåvningsreserven ej längre söker sig till politiken. Den gör det inte, därför att möjligheterna att förverkliga sig är i dag mycket större inom andra områden än de var under perioden l930-1960-talet.

Jämfört med den tidens politiker är såväl den intellektuella- som bildningsnivån hos dagens politiker i katastrofalt avtagande. Det intellektuella förfallet hos riksdagsledamöterna uppmärksammades av såväl Tage Erlander som Olof Palme. Den förstnämndehar tom skrivit om det i sina memoarer.

Respektlösheten mot Grundlagen är kanske det i dag mest oroväckande.

För att till en del förstå varför begåvningsreserven inte längre attraheras av politiken får vi gå till tidsperioden 1920-60-talet.

Under denna period var möjligheterna för såväl arbetar- som medelklassens barn att söka sig till högre studier mycket små. Därför blev politiken den enda möjligheten för de begåvade från dessa klasser då inga krav på utbildning ställdes. I dag är bilden helt förändrad vad gäller möjligheten till högre studier för barn från arbetar- och lägre medelklass. Politiken får därför nöja sig med medelmåttorna vilket ingen kan undgå att se.

I de båda grupperna fanns en betydande begåvningsreserv såväl bland arbetarklassen som medelklassen i vilken en stor andel också röstade borgerligt. Den enda möjligheten för dessa att slå sig fram i samhället och få utlopp för sin begåvning och utvecklingspotential var att söka sig till politiken. Sannolikt skulle endast ett fåtal i dagens regering eller riksdag platsat i någon av Erlanders ministärer eller dåtidens riksdagar.

Jag är övertygad om att ju högre bildningsnivå och intellekt politikerna besitter, desto mer värnar man om demokratin. Den medelmåttigt begåvade ser endast problem och svårigheter med denna. Trots att flertalet ministrar under Erlander kom från arbetarklassen skulle en mycket stor del kunnat skaffa sig professorskompetens om studiemöjligheter funnits.

Nu menar jag självklart inte att vi generellt behöver politiker med professors kompetens men väl mer begåvade än dagens och inte rekryterade från en självvald grupp där släktskap, vänskapsförhållanden etc och där den fria konkurrensen rörande politiken inte längre existerar för större delen av svenska folket.

(Självklart räcker det inte med en hög IQ utan en framgångsrik individ måste också ha en personlighet som kompletterar intellektet).

Vi ser i dag så gott som dagligen representanter för såväl regering som riksdag, som merendels är födda efter 60-talet inte ens behärskar engelska och vad allmänbildning beträffar är generande okunniga.

Jag skulle kunna här räkna upp ett ganska stort antal såväl regerings- som riksdagsledamöter vilka sannolikt inte ens skulle platsat i dåtidens landstings- och kommunalfullmäktige församlingar.

När vi i dag ser och hör ministrar som inte ens behärskar engelska kan inte detta skyllas på fattigdom och oöverstigliga hinder för kunskapsinhämtning. Ett stort flertal saknar högre utbildning och har tidigt kommit in i politiken via ungdomsförbund och gått vidare till partiet. I dag finns det flera såväl ministrar som riksdagsledamöter, som varken haft ett riktigt arbete eller utbildning innan de blev riksdagsledamöter eller ministrar.

De skiljer sig därmed på ett högst anmärkningsvärt sätt från normalbefolkningen. Detta måste givetvis också ge utslag i praktisk kompetens som att tackla de frågor politiken ställer. En hyfsat begåvad människa ser troligen mer problemen som en utmaning medan däremot en mindre sådan är rädd för dem och skjuter dem på framtiden i stället för att finna lösningar.

Vi har t ex i dag en statsminister som alltid säger; " Detta är oacceptabelt", hundra gånger. Men ändå händer inget!

Självklart är denna utveckling högst oroväckande. Sannolikt kommer inte någon förbättring till stånd om inte kraven på politiker förändras.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Fd personalchef

Olles förra inlägg (Om förstörelsen av Sverige - brev till Stefan Löfvén) hittar du här.


onsdag 13 december 2017

Om förstörelsen av Sverige - brev till Stefan Löfvén - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka med ännu ett gästinlägg. Över till Olle:

Du är den skyldige Stefan Löfven. Du tillsammans med övriga sjuklövern har förstört Sverige för lång tid, kanske för alltid!

Med hänsyn till de enorma lidanden i form av mord, våldtäkter, rån, egendomsbrott etc ert "humanistiska" engagemang orsakat svenska folket måste ni anses vara de grövsta förbrytarna sedan Sverige blev en statsbildning.

Nu har det hat, våld antisemitism som vi visste skulle komma från de invandrade barbarerna drabbat judarna.

Men det är inget nytt, det har pågått länge.

Ni, Du har vetat om det länge, men som den lögnare Du är har Du skyllt det på nazister och Sverigedemokrater. Jag avskyr nazister men likväl skulle det inte som Du gör, falla mig in att beskylla dem och andra för något de inte är skyldiga till. Hela svenska folket känner vid det här laget väl till att Du är en gemen lögnare. Troligen den värste vi någonsin haft på den post Du innehar.

Så här sa Du för några dagar sedan;

”Attackerna mot judar i Malmö och Göteborg är en naturligt följd av att SD släpptes fram av Alliansen. Så banades väg för nazismen”. Det är en skam att en statsminister kan ljuga så grovt.

Du har inte någon gång haft modet att kritisera muslimerna vilka brott de än utfört. Först nu när de söker bränna ned en judisk lokal reagerar Du därför att Du är tvungen eftersom Du inte kan skylla på någon annan och det finns bevis på vilka förövarna är.

Du reagerar inte trots att bevis finns för all den brottlighet som därutöver är resultat av invandringen.

Det behövs att Ylva Johansson äntligen träder fram och erkänner att vi inte kan acceptera deras värderingar utan de måste acceptera våra, om inte deras brottslighet skall göra Sverige till ett nytt Mexico.

Du har hela tiden vetat om invandrarnas brottslighet men inte gjort något. Det borde du bestraffas för. Du vet också att den kommer att fortsätta om inte radikala åtgärder vidtas, ändå gör Du ingenting?

Det finns endast två sätt att få ner invandrarbrottsligheten till nivåer vi kan leva med,

1. Mycket långa fängelsestraff för brott som faller under allmänt åtal.

2. Efter att dessa är avtjänade - utvisning. Om inte, återstår endast stopp på all invandring.

Jag observerade att när invandrare försöket bränna ned judarnas lokal i Göteborg uttryckte Du dig som vanligt på det sätt Du brukar. Nämligen att någon annan har ansvaret. för att de lagförs och straffas.

Nu är det ju så att Du som statsminister har högsta ansvaret för att brottsligheten minimeras.

Därför skall Du omgående ta initiativ till att stifta sådana lagar jag nämnt här. I annat fall har Du ingen trovärdighet och allt blir som det är i dag. Vi vill inte varje gång höra; " Det är oacceptabelt och sedan händer ingenting. En fortsatt brottslighet på den nivå Du bär skulden till leder självklart till det svenska samhällets sönderfall alternativt inbördeskrig.

Vi är många som inte kommer att tveka om hoten blir mer akuta. Och då är det självförsvar och nödvärn som gäller.

Men det är inte endast svenska folket Du har svikit. Du sviker också alla invandrarkvinnor/flickor.

Det gör Du genom att inte ta tag i dessa frågor. Det räcker inte med att hundra gånger upprepa det är oacceptabelt.

Nedanstående är minimum av vad som måste göras för att nå ett civiliserat tillstånd bland dagens invandrare:
 • Utrota Könsstympning
 • Förbjud barn- och tvångsäktenskap
 • Förbjud religiösa- och skolor som drivs av religiösa eller liknande samfund.
 • Förbjud och bestraffa hårt allt hedersvåld.
 • Förbjud klädkoder.
 • Förbjud könsskilda bad och aktiviteter.
 • "Hedersvåld".
Men för att åstadkomma något enligt ovan måste Du ovillkorligen ta Ylva Johansson på orden (som vaknat ur dvalan) och kräva ovillkorlig lydnad till de värderingar vi såväl grundlagsfäst, som lagt fast i allmän lagstiftning, och inte tro att det räcker med; "det är oacceptabelt, det är oacceptabelt" etc hundra gånger utan att det följs av handling.

Brottsrubricering gällande statsminister Stefan Löfven:
 • Brott mot grundlagens stadgande om demokrati.
 • Brott mot regeringsformens 2.a § om trygghet för medborgarna.
 • Brott mot lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.
 • Brott innebärande oskickligt ledarskap i egenskap av regeringschef.
 • Brott mot regeringens regelverk genom felaktig tillämpning av detta.
Den som anser sig inte få tillräckligt underlag i grundlagen för bekräftelse om brott mot demokratin bör studera förarbetena till regeringsformen då denna behandlades i sin helhet. Detta är ett självklart förfarande vid våra domstolar om tveksamhet råder.

Hur känns det Stefan Löfven när Du går och lägger dig på kvällen?

Sänder Du en tanke eller kan Du ens somna när Du lägger dig på kvällen och Du påminns om all den olycka du vållat svenska folket. Den som orsakats av din självtillräcklighet, som gjort att Du kan gå över lik för att framstå som den du inte är, nämligen humanist.

Sänder Du en tanke till alla de av invandrare våldtagna kvinnorna/flickorna som fått sina liv förstörda för all framtid? Eller de som på annat sätt fått sitt liv raserat för att Du därigenom skall framstå som såväl humanist som feminist?

Att påstå att Du är såväl humanist som feminist är lika sant som att påstå att Hitler älskade judar.

Sanningen om dig är i stället att andra människor betyder inget om Du kan göra karriär på deras bekostnad.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Olles tidigare inlägg hittar du här. Läs också brevet till Stefan Löfvén från augusti 2015 med titeln "en politikers ansvar" här.

Ett uppföljande inlägg "Om fördumningen i politiken och den formella demokratin" hittar du här.


lördag 9 december 2017

Om USA:s president - Israels bundsförvant - Gästinlägg

Robin Lundin är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Över till Robin:

Onsdagen den 6:e december skrev USA:s president Donald Trump historia i världen.

Detta genom att offentligt tillkännage att Jerusalem är och förblir Israels huvudstad och där han även ämnar vilja förflytta USA:s ambassad ifrån sin nuvarande plats Tel Aviv till Jerusalem.

Det dröjde inte länge förrän resten av omvärlden bekände sin anti-israeliska position där målet för samtliga parter påstås vara "tvåstatslösning".

Historisk bakgrund

Allt sedan Israels bildande 1948 så har tvåstatslösningen fram och tillbaka använts som ett politiskt slagträ och ibland till och med avvisats av Israels grannar.

Befinner man sig i underläge gentemot Israel tycks tvåstatslösningen passande nog va mer attraktiv än någonsin.  Denna "tvåstatslösning" är ett påfund av globalisterna i FN och har ingen som helst moraliskt rättfärdig återkoppling på historien.

Redan vid Israels bildande 1948 avvisade Israels samtliga grannar tvåstatslösningen och gick till militärt anfall, så fort britterna hade lämnat området.

Israel har allt sedan Abrahams dagar för drygt 4000 år sedan varit judarnas land, givet dem av Herren. Således kan vi enkelt konstatera att i modern tid har Israels existens på allvar satts på prov vid flertalet försök men varje gång har dem misslyckats och just angående detta säger Gud till profeten Jesaja 54-15:

"Om någon går till angrepp är det inte jag som vållat det, och vem som än angriper dig skall falla för din hand."

Tvåstatslösningen som en dimridå

Sveriges utrikesminister Margot Wallströms reaktion på Trumps beslut blev följande uttalande:

Regeringen beklagar djupt det amerikanska uttalandet om Jerusalem. Jerusalem har givits en särskild rättslig och politisk status av FN, vilken säkerhetsrådet uppmanat världssamfundet att respektera. Uttalandet riskerar att leda till starka reaktioner och ökad instabilitet i en redan orolig region, samt till långvariga strategiska konsekvenser för fredsprocessen. EU är tydlig i sin syn på Jerusalem som en separat enhet, och som framtida huvudstad för två stater.

Inget kan vara mer felaktigt än detta uttalande, eftersom Bibeln tydligt avvisar alla försök till tvåstatslösning, eftersom det helt sonika inte ingår i Guds plan.

Bibeln som helhet visar istället tydligt att Israel kommer att vara en judisk-kristen plats på jorden och även platsen där Jesu återkomst kommer att äga rum. Att nu i stort sett hela omvärlden resonerar såsom Margot Wallström är ett uppror mot Gud och hans plan för mänskligheten.

Bibeln bekräftar det kompakta motstånd vi nu ser äger rum i FN där Sverige var en av de drivande parterna för att sammankalla FN:s säkerhetsråd där 14 parter ställde sig fientligt inställda till Trump-administrationens beslut om Jerusalem.

Bristen i deras kritik är att de tror en tvåstatslösning skulle innehålla något magiskt frälsningsrecept som därmed även skulle kunna sätta punkt för alla fientligheter mellan Israel och dess grannar. Dess agerande förklaras dock av Hesekiel 36-3:

Därför skall du profetera och säga: Så säger Herren Gud: Ni har förhärjats och förtrampats av alla och blivit de övriga folkens egendom. Man pratade om er överallt och förtalade er.

Kristna människor som tror på Bibelns texter som ord inspirerade av Gud har givetvis tolkat bildandet av staten Israel år 1948 som en bekräftelse på vad Gud lovat Abraham och hans efterkommande.

Därför är det enkelt att se hur väldigt mycket av det som skett för Israel i Mellanöstern sedan 1948 faktiskt i förlängningen är en gestaltning av Guds löften till Abrahams efterkommande om att församla dem inom Israels gränser, allt i linje med vad profeterna i Gamla Testamentet förutsagt.

Profeten Abraham beräknas ha levt på 2000-talet före Kristus, närmare bestämt tror man han föddes år 1948 före Kristus och år 1948 efter Kristus besannades Herrens löfte om att ge judarna dess land åter!

Är detta blott en ren tillfällighet? Knappast om vi läser följande i Hesekiel 37:21-22:

Se, jag skall hämta Israels barn ut från de folk till vilka de ha måst vandra bort. Jag skall samla ihop dem från alla håll och föra dem in i deras land. Och jag skall göra dem till ett enda folk, på Israels berg, en och samma kung skall de alla ha.

Detta bekräftas av vår evige frälsare Jesus Kristus i Lukas 21:24:

De skall falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hednafolken, och Jerusalem skall trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi.

Så oavsett vad de stora världsledare på EU-nivå än säger så talar Bibeln sitt tydliga språk om hur Gud inte på några som helst grunder tänker medverka till någon som helst form av tvåstatslösning, detta redan i Gamla Testamentet genom Joel 3:1,2:

Ty se, i de dagarna och på den tiden, då jag återupprättar Juda och Jerusalem, då skall jag församla alla hednafolk och föra dem ned till Josafats dal och där skall jag hålla dom över dem, för mitt folks och min arvedels Israels skull, därför att de har förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat mitt land.

Allting som sker nu i ändens tid ligger helt i linje med dessa ovannämnda profetior. Gud som oberoende av den linjära tiden förutsåg naturligtvis att personer som Margot Wallström med flera kraftigt skulle bjuda Israels rätt till självständighet motstånd.

Israels fiender vill i förlängningen upplösa dess stat och fördriva den judiska befolkningen. Då detta redan har ägt rum och de nu återfått sin stat enligt Guds löfte, så kan vi alltså vara helt försäkrade om att Israel aldrig mer kommer att upplösas som stat.

Socialdemokraternas marxistiska arv

Socialdemokratin är precis som sina föregångare inom marxismen en ateistisk materiell rörelse som förnekar Bibeln in i det sista.

Under det sovjetiska väldet försökte man även utplåna kristendomen men misslyckades. Det är inte särskilt förvånande att kommunismens efterkommande i form av dagens socialdemokrater delar 1968-rörelsens anti-israeliska tradition.

Redan under 1980-talet var socialdemokrater (med övriga vänsterorienterade) med partiledare och statsminister Olof Palme i spetsen framme och erkände krigsherren Yassir Arafats organisation PLO som en rättmätig organisation och man gav även PLO:s fulla support till dess krav på palestinsk statsbildning i Israels land!

Som efterspel på detta kunde vi även se när vår nuvarande regering den 30 oktober 2014 erkände Palestina som en stat, något som aldrig bidrog till den nuvarande fientliga respons som vi skådar angående Trumps utspel om Jerusalem. Margot Wallströms egna ord oktober 2014:

Syftet med Sveriges erkännande är att bidra till en framtid där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet. Vi vill bidra till att skapa mer hopp och framtidstro bland de unga palestinier och israeler som annars riskerar tro att det saknas alternativ till dagens situation.

Detta kan låta fagert som om en änglalik fredsduva kommit på en genial idé om vilket recept som är det rätta för att lägga ned konflikten för evigt och upprätta ett humant paradis i och kring Israel.

Men likt en blänkande fasad så bedrar alltid skenet, det vet vi med stor säkerhet utifrån Guds ord i Bibeln.

Margot Wallström vill med sin globalistiska tvåstatslösning gå i opposition gentemot Guds löfte om att Israel och Jerusalem först och främst är judarnas land (som för övrigt enbart täcker 2 % av hela Mellanösterns landyta) och göra om det till något i linje med en kulturmarxistisk utopi om en multikulturell önskedröm.

Svenska kyrkan - en falsk kyrka

Wallström är en del av ändens tids korrupta globala system och detta förklarar givetvis varför hon inte tror på Gud och Bibeln.

Vid över 800 olika tillfällen så talar Gud om Jerusalem i Bibeln.

Andra Krönikeboken 33:7:

Detta hus och Jerusalem, som jag har utvalt bland Israels stammar, skall jag för alltid göra till hemvist för mitt namn.

Även Svenska kyrkans ärkebiskop (som förövrigt knappast kan vara kristen) gör ett anti-israeliskt utspel då hon kommenterar Trumps beslut om att erkänna Jerusalem:

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit.

Denna oro känner man inte om man som kristen istället förlitar sig på Guds ord i Bibeln. Eftersom Gud gav ett löfte redan till Abraham om att landområdet som är dagens Israel var judarnas land (vilket förnyades genom såväl Isak, Jakob, och slutligen Kristus) så är det omöjligt att som kristen uttrycka oro för Trumps beslut.

Men Svenska kyrkan och dess ledning är naturligtvis ingen äkta kristen församling, det är en statsstyrd politisk aktör. Låt vara att en del i dom lägre nivåerna inom Svenska kyrkan självklart kan ha en kristen tro, eftersom dessa i alla fall inte har något kyrkopolitiskt inflytande att tala om.

Och även att det "kyrkliga ledarskapet" i Jerusalem är eniga med Svenska kyrkan ligger helt i linje med vad Bibeln varnat oss för. Följande citat säger allt om såväl detta som Svenska Kyrkan av idag. Andra Petrusbrevet 2:1-2:

Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvsbringande kätterier; de kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet.  Många skall följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg.

Vi kunde nyligen även bevittna hur dess kyrkomöte antog en ny handbok där man valt att slopa de traditionella uttrycken "Fadern och Sonen", varför man överhuvudtaget väljer att behålla det kristna korset kan tyckas märkligt, men är likväl något som går i enlighet med vad Bibeln säger oss.

Man kan trots detta naturligtvis tycka att inget vore mer rätt än att Svenska kyrkan plockar bort korset så att graden av oärligt hyckleri minskar.

Som Jesus varnar för i bland annat Matteus 24:4: Se upp så att ingen bedrar er.

Nordkorea och Wallström i samförstånd

Att vi nu lever i ändens tid bekräftas av vad som sker i världspolitiken, vi kan tydligt se hur Nordkoreas ledning kan ta Margot Wallström i hand och vara helt överens om att judarna inte förtjänar Jerusalem som sin egendom. Nordkorea säger:

Det här draget visar tydligt för hela världen vem som är världsfredens och säkerhetens förstörare, paria och skurk.

Till detta kan vi enkelt läsa vad Johannes fick till sig genom Guds uppenbarelse i Uppenbarelseboken 13:8:

Och alla jordens invånare skall tillbe honom (Djävulen), var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet (Kristus) som blev slaktat.

Detta förklarar varför vi nu kan skåda hur unisont världens olika ledare motsätter sig Israels rätt till självständighet då naturligtvis inget annat är att förvänta.

Även då Israel valde att bygga en skyddsvall (för att skydda sig mot de ständiga terrordåd som under decennier skett på israeliskt territorium) på Västbanken valde till och med den internationella domstolen i Haag att fördöma Israels beslut och även Sveriges dåvarande regering.

Vi ser således ständigt hur samma mönster återupprepas gång på gång och även om vi vet att vi lever i ändens tid kan vi ibland undra varför det dröjer så länge innan Jesu återkomst äger rum för att en gång för alla göra upp med all djävulskap i denna värld?

Svaret på detta finner vi i 2:a Petrusbrevet 3:8-9:

Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Läs mer om svenska kyrkans förfall här.
Läs mer om socialdemokratin och marxismen här.torsdag 7 december 2017

Om ännu ett öppet brev till rikspolitikerna - Gästinlägg

Olle Ljungbeck är tillbaka med ännu ett öppet brev till rikspolitikerna. Det förra brevet hittar du här. Nu över till Olle:

Till Stefan Löfvén, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Isabella Lövin, Gustav Fridolin.

Regerings- och riksdagsledamöter samt för kännedom till medborgare.

Sjuklöverns agerande efter 2005 och framåt är en tydlig parallell till kommunismens och nazismens steg för steg avvecklande av demokratin i vissa europeiska stater och därefter införande av diktatur i dessa under 1900-talet.

Underrubrik: Har Stefan Löven sina sympatier hos pedofilerna?

Med hänsyn till ovanstående måste vi medborgare ovillkorligen bygga upp en skyddskår för att försvara oss från de våldsmän ni släppt in i landet. NI (Sjuklövern) har genom massinvandringen försatt Sverige och svenska folket i en situation som är jämförbar med ockupation från främmande makt.

Det innebär att ingen svensk man/kvinna/flicka/pojke kan gå trygg någonstans var han/hon än befinner sig i vårt land.

Vilken dag som helst kan vi mördas, våldtas, rånas etc av någon av de vettvillingar och våldsmän ni utan att höra oss släppt in i landet. Ert brott är det värsta de styrande någonsin utsatt Sverige för.

Därför måste vi innan det är för sent vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att skydda oss och vårt folk. Det kommer nödvändigtvis innebära behovet av skapandet av en skyddskår, som kan ingripa var helst de invandrade barbarerna hotar oss.

Efter anslutningen till EU har demokratin hela tiden inskränkts av sjuklöverpartierna. I dag återstår inget av den reella demokrati som gällde fram till 1980-talet.

Eftersom jag nu är på mitt 86 år har jag kunnat följa den politiska  utvecklingen sedan 30-talet.

Det som framförallt väcker min oro är att se hur det finns en gemensam nämnare mellan Stefan Löfvens "politik" å ena sidan och nazister, kommunister å andra. Hur dessa innan de tog regeringsmakten steg för steg förödmjukade, förnedrade och kränkte vissa befolkningsgrupper och när de nått makten slutgiltigt också avvecklade demokratin.

Detta är också vad sjuklövern nu håller på med. Inte minst mot Sverigedemokrater (SD) agerar man på detta sätt.

Trots att partiet i huvudsak utgörs av hederliga och rättskaffens medborgare behandlar man dem som just nazisterna gjorde mot oliktänkande.

Detta visar också vad för slags människor ni är som sitter i sjuklöverns partitopp.Trots att partiet i motsats till er, bl a föredömligt följt och hävdat grundlagen sedan man kom in i parlamentet. I detta fall skiljer ju sig sjuklövern på ett anmärkningsvärt och odemokratiskt sätt från SD.

Så sent som 2015 gjorde man sig skyldig till grovt grundlagsbrott genom "Decemberöverenskommelsen".

Trots detta vill man att vi medborgare skall respektera er! Jag kan inte erinra mig att regeringarna efter införandet av demokrati i början på 20-talet fram till 1980-talet någon gång bröt mot grundlagen.

Brott mot grundlagen har åtminstone fram till sjuklövern började regera, varit ett oförsvarligt brott. Därefter har de närmast blivit legio.

I dag lägger socialdemokratin det ena förslaget efter det andra innebärande inskränkningar i yttrande och tryckfriheten m m. Men de ger också de nya befolkningsgrupper som ni släppt in utan att höra medborgarna, inflytande på den inhemska befolkningens bekostnad. Eftersom ni inte kräver att de skall anpassa sig efter vår grundlagsfästa värdegrund är vi på väg att få ett tudelat samhälle.


En och samma grundläggande värdegrund måste vara styrande i ett land, i annat fall blir det ständiga konflikter där människor hela tiden ställs mot varann. Det är redan verklighet i vissa förorter genom de uppväxande och accelererande parallell- och klansamhällena och pga de eftergifter regeringen gör till de insläppta muslimerna vad gäller krav om att leva efter de svenska lagarna.

Det innebär att vi redan nu har ett tudelat Sverige med samhällen där svenska lagar och bestämmelser gäller och ett samhälle där koranen, sharia styr människorna.

Detta vågar varken Stefan Löfven eller övriga sjuklövern ta itu med. Det gör att vi ovillkorligen styr mot ett inbördeskrig.

Vi som inte tänker acceptera att bli era offerlam måste därför bygga upp en beväpnad skyddskår.

Barnäktenskap.

Så blev det som väntat. En halvmesyr och muslimerna kan fortsätta att gifta bort flickor. Men med en individ - Stefan Löfvén - som hellre gör som pedofiler vill än bryr sig om flickors rätt till ett eget val och bra liv var det väntat.

Individer - som bara är ute efter makt - gör alltid i en situation då de får problem som berör flera, alltid det som gagnar honom mest själv. Då gynnar han alltid den starkare parten för att inte själv få problem. Den svagaste parten i detta sammanhang är flickorna och de starkare är de fundamentalistiska pedofilerna. Därför låter han dessa vinna.

Påståendet att det inte går att helt förbjuda barnäktenskap enligt Europakonventionen är helt fel. För det första finns inget nämnt om barnäktenskap i denna och det finns ett flertal konventioner förutom svensk lag att åberopa för att helt förbjuda barnäktenskap.

Som den skrupelfria person Löfvén är offrar han givetvis flickorna för att inte bli kritiserad av den starkare parten de muslimska pedofilerna. Fega maktgalna individer utan moral gör så. Detta har jag ofta fått bekräftat som personalchef.

Sådan är ju hans personlighet. Det visade sig när han offrade de kvinnliga ministrarna. Men samma gäller ju hur han sviker de könsstympade kvinnorna. De 80 tusen ungdomar som inte själva får välja partner. De tusentals av invandrare våldtagna svenska kvinnorna etc.

Hur en sådan person kan känna någon självrespekt är för mig en gåta.

Samma slags cynism finner vi hos Jan Björklund när han inte helt vågar avskaffa de religiösa skolorna.

Annie Lööfs påstående att vi kan ta emot 35 miljoner invandrare visar också på en cynism jämförbar med nazism. Efter att ha sett vad "endast" tvåhundratusen invandrade barbarer orsakat det svenska samhället och dess medborgare borde hon be svenska folket om förlåtelse för detta flera gånger om.

Men det visar ju mer än nog vilken katastrof hon är som politiker. Det tyder inte på någon djup analys- eller inlevelseförmåga. Endast ytlighet,

http://www.augustpriset.se/augustpriset-genom-aren/pristagare-2017

Årets svenska skönlitterära bok - “De kommer att drunkna i sina mödrars tårar”, Johannes Anyuru.

Med en originell och ödesmättad dramaturgi skildrar Johannes Anyuru den händelsekedja där samhällsväven i ett samtida och framtida Sverige bryter samman och lämnar öppet för terror och repression. Med poetisk fördröjning gestaltas den individuella utsattheten i en värld med krympande livsutsikter och en uppfordrande undran över verkan av människors handlingar.

För Johannes Anyuru är det viktigt att visa att den fascism som åter är på frammarsch i Europa inte är en mytologisk historisk fascism utan en fullt möjlig politisk realitet. Det Sverige han skildrar har blivit en fascistisk stat som kör med benhård exkludering och negativ särbehandling av judar och muslimer.

Helt vid sidan av uppfattningar och värderingar av olika religioner lämnar Johannes Anyurus´ skildring inget tvivel gällande det totalt orealistiska och ansvarslösa projektet mångkultur för Sveriges del.

Helt klart är att det svenska samhället - innebärande en fungerande ekonomi, ett socialt välfärdssystem, välfungerande skola, sjukvård, äldreomsorg, etc – aldrig  är förenligt med ett samtidigt växande tillskott av muslimer. Även om dessa endast till en mindre del består av radikala anhängare av IS, Daesh eller annan form av Kalifatets fundamentalism.

På en samhällelig nivå lär ett kaos jämförligt med Libanons förändring uppstå.

På ett individuellt plan kommer otryggheten att accelerera för gemene man och kvinna ute i samhället – samtidigt som hedersproblematiken tilltar i de muslimska sfärerna.

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/pappa-varfor-lyssnade-du-mer-pa-pedofilerna-pa-mig/

När jag var nio, började min pappa antyda att det var dags att bära slöjan. Min pappa tillät mig inte vara med när hans vänner var på besök. ”Du är stor nu” sa han när jag frågade varför.

När jag blev tolv, tog pappas tålamod slut. ”Alla säger att du blivit stor och snart är du brud. Du har långt hår och det ska täckas” sa han. Till sist blev det som han ville.

Rättare sagt, som hans manliga vänner ville.

Pappa, jag vet att du gjorde bra saker i ditt liv, men du förstörde mitt. Det var inte bara
en liten tygbit på huvudet jag skulle bära. Det var en hel livsstil. Pappa, du finns inte idag. Men jag kan kanske få andra pappor att förstå. Tvinga inte på dem era religiösa, filosofiska eller politiska övertygelser.

Galaxia Ima Elias är journalist, föreläsare, personalvetare och socialentreprenör. Hon är 35 år, född och uppvuxen i Syrien och har bott i Sverige i sex år. Initiativtagare och grundare av det nya uppropet #UnderYtan som synliggör hedersförtryckta kvinnors berättelser.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6831595

Hittills har det saknats vittnesmål från hedersförtryckta kvinnor, och enligt Galaxia Elias, initiativtagare till #underytan, beror det på att nästan ingen vågat berätta.

Nedanstående är hämtat ur en artikel av fd moderata riksdagsledamoten och docenti nationalekonomi Anne-Marie Pålsson. Hon är också författare till boken Knapptryckarkompaniet.

Dörren för folkligt inflytande över den offentliga makten har stängts. Det gäller både inflytandet över ställningstagandet i enskilda sakfrågor och i valet av vem som skall representera väljarna i riksdagen.

Möjligheten att ta initiativ till folkomröstning finns inte och den traditionella vägen att verka politiskt- som medlem i ett politiskt parti – har urholkats på sitt innehåll.

Partimedlemmarna lämnas därmed i samma maktlösa situation som de icke partipolitiskt aktiva med ett inflytande som stannar vid rätten att vart fjärde år få rösta på parti med i förväg uppgjorda listor och med känd uppfattning bara i de frågor som ingår i partiernas valmanifest eller som blir föremål för diskussion under valrörelsen.

Partieliterna försvarar den rådande ordningen med att väljarna i allmänna val kan visa vad de tycker och utkräva ansvar av den regeringen de inte är nöjda med.

Men den argumentationen håller inte. För det första vet väljarna inte alltid vilka partier som ställt sig bakom vilka beslut – det är sällan vi har majoritetsregeringar i Sverige. För det andra röstar man i ett val på ett paket av uppfattningar – enskilda frågor kan inte lyftas ut – utan helheten måste köpas.

De flesta av de hundratals olika ärenden som behandlas under en mandatperiod, är också okända för väljaren vid valet. För dessa finns inga mekanismer för väljarna att visa sin uppfattning.


Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Sänder ett ex till Säpo också så behöver de inte ringa mig. DS

Läs också Julia Caesars inlägg här och reflektera över vad hon skriver om ett Sverige som vi aldrig får åter, utan är för alltid förstört genom riksdagspolitikernas försorg:

Idag angavs att det i Sverige finns 50 000 illegala invandrare. Att tro att vi ska kunna hantera dessa och få dem att återvända är bara fantasier. Se bara på de marockanska gatubarnen i Stockholm. Där har inte ett dugg hänt. Dessa kan med stöd av barnkonventionen leva på brott utan att polisen ens kan gripa dem. Sverige har sedan urminnes tider varit förskonade från dylika fenomen, i vart fall i en omfattning som är långt ifrån vad som förekommer i många delar av världen.

Detta kommer att bli ett alltmer reguljärt inslag i samhället allt efter att utvecklingen tilltar. Man kan stega på inom område efter område och se en utveckling som bara går åt ett håll. Ohyggligt tragiskt för ett land som en gång varit välfungerande och där befolkningen har haft ganska gemensamma värderingar och varit oerhört homogen. Vi raserar något vi aldrig kommer att återfå!!

lördag 2 december 2017

Om ett öppet brev till rikspolitikerna - Gästinlägg

Olle Ljungbeck är tillbaka med ännu ett gästinlägg. Över till Olle:

Till Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Isabella Lövin. Samt för kännedom till ministrar, riksdagsledamöter, medborgare.

Det är mindre orden, men väl gärningen eller den uteblivna sådan, som avgör om någon är rasist. Ni är typiska exempel på detta.

Vi har i Sverige som en följd av er helt  omdömeslösa, planlösa och oreglerade massinvandring blivit ett land där grovt våld, mord, rån, våldtäkter, hedersvåld etc blivit vardag för svenska folket. Men också för invandrade kvinnor och flickor är livet ett helvete eftersom ni tillåter samma förtryck mot dem här som förekom i deras muslimska hemländer.

När vi påtalar detta liksom hederskulturens förtyck av invandrarkvinnor/flickor så möts vi från er sida med ord som rasist etc.

I verkligheten är det ju så att ni bemöter oss med de ord och  gärningar ni själva står för och är ett uttryck för.

Genom att ni av ren feghet inte agerar mot vare sig hedersvåld, könsstympning, barn och tvångsgifte, klädtvång, att ca 80000 invandrarungdomar inte själva får välja partner liksom ert förslag om att nuvarande religiösa muslimska skolor skall få vara kvar är ni självklart rasister.

När ni gör valet att nuvarande religiösa skolor skall få vara kvar, tar ni tydlig ställning för att människor är olika värda, men är också tydliga rasister eftersom dessa barn har annan etnicitet. Försök inte slingra er från detta faktum.

Om beslutet att nuvarande religiösa friskolor skall få vara kvar, är detta jämförbart med såväl andlig som fysisk våldtäkt på de flickor som ni därmed inte endast gör skoltiden till ett helvete för utan också accepterar att de livet ut skall vara mannen underdånig med enda uppgiften att föda barn. Kom inte och på stå att dessa barn kommer att integreras i det svenska samhället.

Sedan blir man ytterst beklämd av att se en tidigare kapten vara så feg att han inte vågar gå hela vägen och förbjuda alla religiösa skolor. Jag hoppas verkligen att Björklunds feghet inte genomsyrar den övriga officerskåren för då bör vi lägga ned Försvarsmakten.

Att Ebba Busch Thor trots sitt påstående om en befintlig och god Gud förnekar dessa barn rätten att gå i skolor där de kan integreras och behandlas som likvärdiga med pojkar kan omöjligen göra att hon hävdar människors lika värde.

Jonas Sjöstedt och hans partikamrater har nu bestämt sig att kasta ut den partimedlem - Amineh Kakabaveh - som hävdar att hedersvåldsutsatta invandrarkvinnor liksom invandrarflickor i konfessionella skolor är lika mycket värda som andra kvinnor och flickor.

Att Annie Lööf trots sitt påstående om att Sverige skulle kunna ta emot 25 miljoner invandrare begär att vi skall anse henne som tillräknelig visar på hennes verklighetsflykt. Inte några av de förutsättningar som måste föreligga för att detta skulle kunna vara möjligt kunde hon faktiskt redovisa.

Samtliga av er har ju så många gånger i ord men motsatsen i gärning  uttryckt att människor är lika värda att ingen tror er.

Ert nedlåtande och föraktfulla agerande mot dessa flickor står i starkt motsatsförhållande till inte minst Stefan Löfvens men också er övrigas närmast rövslickande och fjäskande attityd för "överklassen" och etablissemanget vid prins- och prinsess-dop-bröllop och andra tillställningar som t ex Akademin.

I de här sammanhangen visar ni tydligt er litenhet och futtighet. Såväl mognad som moralisk resning saknas. Kafka skulle kunna gjort en lysande ironisk komedi  eller fars av ert apspel.

Min långa erfarenhet med människor har lärt mig att de människor som intar denna chosighet och servila hållning till "överklassen" ofta slår mot och föraktar dem som befinner sig under dem själva i social ställning.

Ni är ett lysande exempel på detta såväl vad avser flickorna i religiösa skolor som mot alla av invandrare våldtagna svenska kvinnor, men också de förtryckta invandrarkvinnorna i förorternas parallell- klansamhällen som de könsstympade, de som tvingas till barn- och tvångsäktenskap etc.

Sammanfattningsvis kan bara konstateras att Ni som oftast använder orden rasist, främlingsfientlig mot andra är de som som i sin gärning mest ger uttryck för vad dessa ord står för.

Er s. k. humanism mot invandrare och asylsökande 2015 var ju inget annat än ett självförhärligande (hybris) för att få världen att imponeras av er "godhet".

Lägger man till ovanstående, den fruktansvärda katastrof ni vållat svenska folket genom att ha gjort vårt land till ett av de otryggaste och brottsligaste i världen borde det vara en självklarhet att ni ställdes inför en folkdomstol och miste såväl frihet som egendom. Men var inte för säkra. Efter #Metoo kanske svenska folket reser sig mot er.

Det finns redan en rörelse på gång för de, som blivit våldtagna av invandrare för vilket ni skall ställas till ansvar. Vi är många som är beredda att kämpa tills den dag ni står inför skranket. Er litenhet som människa visar ni inte minst genom er fräckhet att inte erkänna era fruktansvärda brott mot hela svenska folket. Så gör endast riktigt förhärdade förbrytare.

En sanningsenlig beskrivning av er som individer skulle i stället för er egna påståenden om humanism komma fram till ord som känslokyla, hänsynslöshet, cynism, psykopati. För mig är det helt oförklarligt att ingen av er en enda gång gått ut till alla av invandrare våldförda svenska kvinnor och erkänt er skuld men samtidigt lovat göra ert yttersta för att de återigen skall tro på livet. Att inte detta skett visar på en närmast brutal känslolöshet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Olles tidigare gästinlägg hittar ni här, här och här.

Läs också Jonas Anderssons debattartikel i GP med titeln ”viljan att vara god har överskuggat allt” här.

Ett uppföljande inlägg av Olle hittar du här.


torsdag 30 november 2017

Om det politiska kaoset i Sverige - Gästinlägg

Gunnar Malmström är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Över till Gunnar:

Året är november 2017. Valet 19:e september 2018 är i praktiken avgjort.

Partiernas samlade ekonomiska resurser inför valet 2018 kan med fördel spenderas på de tusentals ensamstående familjerna med undermålig ekonomi, tillsammans med svältande och undernärda pensionärerna, socialt utslagna svenskar, utan hopp för morgondagen.

Men se vi lever inte i de bästa av världar, det blir ingen hjälp från ovan än mindre från regeringskansliet som håvar ut miljarderna på annat håll. Begreppet vi har haft turen att födas i ett socialt tryggt och stabilt Sverige finns inte längre. Nä nu gäller det om att vara mångkulturell nationslös och mest och bäst av allt, inte ha en aning om hur gammal man är eller var man kommer ifrån.

Så ser det nya Sverige ut, skapat av Fredrik Reinfeldt (FR) med stab gemensamt med Stefan Löfven (SL) med stab som faktiskt blev nya mästare och puttade ut FR som den givna lögnens och bedrägeriets mästare.

Kampen om vem som kommer att sno åt sig mest i pension har ännu inte inletts mellan giganterna SL och FR. FR leder sedan flera år på poäng, men det är som vanligt utan konkurrens.

Stefan Löfvens fullständiga brist på känsla för sin egen nation och landets invånare är fullständigt utom all form för anständighet och den andan är stabil till 365 dagar om året.

SL är en person som sviker allt och alla ljuger och bedrar när andan faller på.

Makten och oanständigheten är de två följeslagare som är riktlinjen för allt agerande. Konsekvens och analys över fattade beslut förekommer inte inom denna person och omgivningen.

Det som är den enda sanningen ena dagen är det motsatta näst påföljande dag och i den andan styrs Sverige obönhörligen mot en total nationell katastrof.

SL ledstjärna ligger faktiskt ganska nära khmer Rouge ideal, riv ned och förstör allt.

Se till så att nationen förblöder totalt. Utarma nationens medborgare fullständigt.

Till SL:s hjälp står ett koppel av beteendeskurkar som fullt ut vet hur det går att manipulera och bedra.

Tyvärr är Stefan Löfven inte ensam om den totala frånvaron och uppfattningen över vad som är en god statsledande persons största och övergripande ansvar.

Det finns vid SL sida ett parti som totalt saknar allt vad som innefattas av begreppen hederlighet och moral.

Något utanför men ändå innanför finns ytterligare ett litet parti. Det måste erkännas fast det tar emot lite. Vänsterpartiet leder skyhögt över röd-gröna röran på anständighetens smala väg.

Tyvärr finns ytterligare minst två politiska partier som lever efter begreppet total frånvaro av att stå upp för givna löften och anständighet.

Centerpartiet med Annie Lööf i spetsen och hängande efter henne Liberalernas ledare Jan Björklund.

För Annie Lööf är det mest troligt att det krävs en hel tillverkningsindustri av damskor för att klara alla uppätna skor.

Kvar står ytterligare två politiska partier och vacklar. KDS Ebba Bush Tour och så den kaxigaste av dem alla Moderaternas Ulf Kristensson.

NU Ulf Kristensson har du ingen att prata med, de har vänt dig ryggen, nu står du där med mellan 15-20% av Moderater som kanske är villiga att kasta bort sina röster rakt ut i papperskorgen genom att ytterligare en gång lägga sina röster för moderaterna med andra ord på dig UK med stab, är du verkligen värd den gesten från moderata väljare?

Man kan utan tvekan ställa en fråga som är aktuell, vad de röstande får tillbaka från Ulf Kristensson och partiet moderaterna.

Ulf Kristensson ditt agerande som moderaternas partiledare är minst sagt patetiskt och staben runt dig består av Fredrik Reinfeldts hantlangare.

Den enda som hade moral och pondus inom moderaterna var Anna Kindberg Batra (AKB).

AKB var klok och förstod vad det var för skitstövlar inom ledningen och avgick som ordförande. Du Ulf Kristensson var en av de falskaste runt AKB.

Nu står du där ensam och övergiven med ditt moderata parti, gör nu det enda rätta hoppa över in i Stefan Löfvens, lögnens och bedragarnas totala ansvarslösa tillvaro.

Du finner dina kolleger där som står för absolut ingenting av värde för den svenska nationen utöver förstörelse och utarmning av nationen, du kommer mötas av glada tillrop från Annie, Jan, Stefan, Gustav, Jonas och kanske till och med Ebba, de du Ulf! nu är ni åter samlade.
Vad skall det nu bli för namn på det hela, kan det bli december två. Jag tror er faktiskt inte om att framföra ett större tankevärv.

Sverigedemokrater stå kvar med huvudet högt, med ärlig blick, med tro och hopp i själ och hjärta för nationen vi så väl och troget kämpat för att aldrig vika inför galenskapens tyranni. Det sista vi kanske tvingas till är att gemensamt öppet framföra den Lutheranska kristna Trosbekännelsen.


Om ett öppet brev till konstitutionsutskottet - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år från Gävle, är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Över till Olle:

Till Konstitutionsutskottet, Sveriges riksdag.

Vi kräver ett uttalande från Konstitutionsutskottet om förslaget till ny migrationspolitik men också om hanteringen av de riksdagsledamöter som trakasserat eller förgripit sig mot kvinnor.

Vi medborgare kräver att Konstitutionsutskottet kallar till sammanträde om nedanstående frågor, och därefter för medborgarna markerar om hanteringen enligt utskottet skett i enlighet med grundlagen och vårt rättssystem.

Om utskottet inte är berett att göra oss tillviljes kan vi medborgare inte längre betrakta vare sig regeringen eller riksdagen som kompetenta och därmed inte anse dem ha rätt att leda landet.

Om utskottet finner att regeringens handlande strider mot grundlag och och andra lagar har de partier som instämmer i detta skyldighet att agera i enlighet med vårt parlamentariska system  - nämligen fälla regeringen om de sammantaget utgör en majoritet.

Kraven har sin grund i att regeringens handlande enligt nedan helt står i motsatsförhållande till den migrationspolitik  man lagt fast tidigare.

Följande uttalande av Statsminister Stefan Löfven innebär rent faktiskt att han endast någon dag efter sitt uttalande helt frångått vad han här säger - för en helt ny migrationspolitik; "Man får söka asyl i Sverige, men är det så att man får ett nej, så är det ett nej. Om vi inte har den ordningen, ja då har vi ingen ordnad migrationspolitik längre".

Eftersom regeringen nu frångått tidigare gällande regler och beslut innebär det nya förslaget även en rad oklarheter varför ett klargörande om vad som faktiskt gäller är nödvändigt.

Det minsta vi medborgare har rätt att kräva av regering och riksdag vid behandling av inte minst lagfrågor, är att rättssäkerheten garanteras och tydlighet beträffande tolkningen.

Förslagets otydlighet och därmed brist på exakthet visar hur rätt Riksdagens Revisorer har i sin tidigare kritik om illa underbyggda beslut/förslag utan konsekvensanalys.

1.   Regeringen presenterade under måndagen ett förslag om att med hjälp av det s k gymnasieundantaget ge ensamkommande asylsökande möjligheten till fyraåriga tillfälliga uppehållstillstånd. Förslaget handlar om de asylsökande och ensamkommande som kom till Sverige innan 24 november 2015 och som fyllt 18 år under asylprocessen, eller fått sin ålder uppskriven.

Oavsett om man är för eller emot att de berörda skall få stanna, så måste de och vi medborgare har rätt att begära att hanteringen sker på ett rättssäkert sätt. Och detta innebär den gjorda överenskommelsen med Miljöpartiet absolut inte.

Vad innebär den t ex för den migrant som kom hit från Afghanistan som 18-åring den 23 november 2015, och talade sanning för Migrationsverket? Men nu är tillbaka i Afghanistan!

Eftersom polisen meddelat att man kommer att fortsätta utvisningen tills en ny lag (om förslaget vinner majoritet) kan detta innebära att asylsökande som håller sig undan tills lagen vunnit laga kraft får stanna medan de som inte gör detta kommer att utvisas! Vad är detta för rättstrygghet och likabehandling?

2. Som ett resultat av #metoo rörelsen har det framkommit att ett antal män inom olika verksamhetsområden gjort sig skyldiga till trakasserier och övergrepp mot kvinnor. På så sätt har det blivit känt att också ett antal riksdagsledamöter och kommunala politiker är skyldiga till sådana handlingar.

Några har då valt att lämna sitt parti men likväl sitta kvar i riksdag eller fullmäktigeförsamling. Andra har lämnat partiet och då beviljats avgångsvederlag som helt strider mot vad som kan anses moraliskt försvarligt.

OBSERVANDUM. Jag är på mitt 86 år. Eftersom jag alltid varit intresserad av politik och då mest av allt demokrati. Genom detta mitt tidiga intresse kommer jag väl i håg statsministrar från Per Albin och framåt liksom andra ministrar och riksdagsledamöter. En jämförelse mellan politiker före 80-talet och dem därefter vilka ni tillhör, visar på en enorm skillnad i vad avser omtanke om de egna medborgarna, demokratiskt sinnelag, oegennytta, moral, och intellekt där ni generellt sett befinner er på en lägre nivå på alla nämnda områden.

Ja jag skulle vilja påstå att när det gäller demokratin så har denna efter 8o-talet nedmonterats till en formell sådan och inte reell som den var dessförinnan.

Det förvånande är att ni inte gör något åt detta varför man med skäl kan påstå att ni inte hävdar demokratin. Ja man kan tom påstå att ni lever farligt men ändå inte bryr er. Det finns nämligen en vrede ute i landet och den omfattas av ett mycket stort antal medborgare inte endast SD. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att som en efterdyning av #Metoo-rörelsen väcks en rörelse till följd av den katastrof ni orsakat svenska folket genom massinvandringen, som kan komma att utkräva ansvar av er.

Detta av den anledningen att ett folk som levt i värdens tryggaste och främsta välfärdsland kan medborgarna inte plötsligt viljelöst acceptera att varje dag utsättas för grovt våld i form av mord, rån, våldtäkter, förstörelse av egendom till miljardbelopp och vars kvinnor/döttrar aldrig kan gå ut med risk för att bli våldförda av invandrare.

 Detta är självklart inget hot och kan allra minst vara det när det kommer från en 85-årig man. Hur skulle det kunna vara det? Men det är en varning till dem som i sitt övermod och auktoritära synsätt faller för frestelsen att underskatta svenska folkets tålamod när det känner sig och de sina hotade alltifrån att förlora sin trygghet, välfärd och självbestämmande och liv.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle